Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Некомпетентния Николай Димитров съсипва УМБАЛ „Проф.д-р А. Чирков“

С решение № РД-16-153 от 12.07.2022 на Едноличния собственик на капитала на УМБАЛ
„Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД е освободил проф. д-р Генчо Начев дмн като изпълнителен
директор и член на съвета на директорите на лечебното заведение, като с последващо решение №
РД-16-154/12.07.2022 год. на принципала на болницата за член на съвета на директорите е
определен проф. д-р Николай Григоров Димитров. С решение на Съвета на директорите проф. д-р
Николай Димитров е определен за изпълнителен директор на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“
ЕАД.
Незабавно след вписването му в Търговския регистър като изпълнителен директор проф.
Николай Димитров започва уволнения на утвърдени водещи специалисти, някои от които – още
от създаването на болницата. Уволнен е Началника на клиниката по кардиология проф. д-р Диана
Трендафилова, проф. д-р Генчо Начев е назначен първоначално като лекар в клиниката по
кардиохирургия и една седмица след това е уволнен. Започнати са уволнения на среден
медицински персонал, в това число и главната сестра Ирен Миленкова. Започват уволнения в
административно-стопанския блок на болницата, като са уволнени главния юрисконсулт Стефка
Бонева, ръководителят на стопански отдел Даниела Минкова, ръководителят на отдел „ППД“
Галина Ганчева. При уволненията на служители на лечебното заведение се демонстрира
реваншизъм, като са насочени към служители, които проф. Николай Димитров счита за
приближени на проф. д-р Генчо Начев.
В УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД е постъпило писмо от Звено „вътрешен одит“ към
Министерство на здравеопазването, с което проф. Николай Димитров е уведомен за
констатираните при проверката, завършила с одитен доклад № ВО-ИОАК- 14/27.05.2022 г.
нарушения, но вместо да предприеме действия по отстраняване на нередностите, проф. Димитров
ангажира услугите на адв. Панайот Семерджиев да извърши „вътрешно разследване“, за което се
ангажира финансовия ресурс на болницата- 52 часа за 12000 лв . Изпратени са сигнали до редица
институции, в които се излагат недоказани и непроверени твърдения, че лекари от болницата
участват в организирана престъпна група. Недоказаните и необосновани изводи, които проф. Димитров излага в сигналите до различните институции, придобиват публичност и чрез редица
публикации в новинарския сайт „Фрог Нюз“, от когото болницата е подложена на постоянни
атаки, чрез публикуване на невярна или изкривена информация. Медийните атаки от посочения
уебсайт започват след извършването на организационни промени в администрацията на УМБАЛ
„Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД и е освободен ръководителя на отдел „Стопански“ Александър
Илиев, за когото по-късно стана ясно, че е син на главния редактор на „Фрог Нюз“ Катя Илиева.
В резултат на неконструктивния подход на проф. Димитров и вземането на неправилни
управленски решения, в болницата се създава организационна и управленска криза. Създаденият
от проф. Димитров екип разстройва медицинската дейност, всява интриги и недоверие между
служителите, което е проблем в екипната работа и при поемането на отговорност в медицинската
дейност и ръководството на болницата.
Нарушената работна атмосфера в лечебното заведение води до срив в обема на
медицинските дейности, а респективно – и в приходите на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД.
Към края на второто тримесечие на 2022 год., когато управлението на УМБАЛ „Проф. Д-р Ал.
Чирков“ ЕАД е било поето от проф. Николай Димитров, общият отрицателен финансов резултат
е бил 499 000 лв., а през двата месеца на неговото управление е нараснал тройно, като са
натрупани още 1 015 000 лв. загуби, като общият отрицателен финансов резултат към 01.09.2022
г., вече е бил 1 514 000 лв.
Взети са редица некомпетентни управленски решения, които са довели до създаване на
непосредствена опасност за здравето и живота на пациентите и персонала на лечебното заведение
– в нарушение на действащото законодателство е издадена вътрешна заповед за настаняване на
Клиниката по кардиология в Хирургичен Блок Б, който към онзи момент все още не е въведен в
експлоатация. Същевременно е разпоредено преместването на клиниката по съдова хирургия в
условия непригодни за работа и рискови за пациентите на клиниката. Тези нарушения са
надлежно констатирани от РЗИ, като са и част от мотивите на министъра на здравеопазването, с
които проф. Николай Димитров е освободен от длъжността член на СД и изпълнителен директор
на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД.
Същия управленски подход проф. Димитров показва и в Националната кардиологична
болница, където няколко месеца след встъпването си като Изпълнителен директор, уволнява

3
доказаните специалисти проф. Гочева, проф. Кътова и покойния вече ръководител на
„Инвазивна кардиология“ доц. Доганов и започва масови уволнения на лекари кардиолози.
Биографията на проф. Николай Димитров , като директор на лечебни заведения е
компрометирана от поредица от уволнения от такъв пост, който е заемал в пет национално
значими болници – УМБАЛ „Лозенец“, Национална Кардиологична Болница, МБАЛ „Доверие“,
МБАЛ „Сърце и Мозък“ Плевен и МБАЛ „Сърце и Мозък“ Бургас. В медицинските среди е
широко известно, че от всички тези лечебни заведения проф. Димитров е освобождаван поради
създаване на лоша работна обстановка и скандали, нерегламентирани контакти с фирми –
доставчици на медицински консумативи с цел лично облагодетелстване.
Отново в медицинските среди проф. Димитров е известен като акцентуирана нарцистична
личност с проблеми в комуникацията и неспособност за работа в екип, което поставя въпроса
възможно ли е човек с такава история и качества да ръководи една от най-значимите болници в
страната.
Неспособността му за обективна оценка води до това, че след проведения през месеците
септември и октомври конкурс за член на СД на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД, на който е
класиран на второ място, решава, че конкурсът е манипулиран, че върху членовете на комисията
е оказвано влияние от ръководни кадри в министерство на здравеопазването, за което пуска
поредица от сигнали и излизат редица медийни публикации, като с това се уронва престижа,
както на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД, така и на Министерство на здравеопазването.
С решение на едноличния собственик на капитала на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“
ЕАД, обективирано в протокол № РД-16-215/16.09.2022 год., проф. Николай Димитров е
освободен от длъжността, която заема, като от пресслужбата на МЗ са изложени съображенията
за това: „констатирани нарушения в организацията на лечебната дейност, в т.ч. създаване на
опасност от възникване на значителни щети за лечебното заведение и персонала“, „настаняване
на пациенти в новоизграденото крило на лечебното заведение без съгласуване с компетентните
институции и без да са взети мерки за тяхната безопасност“, „неправомерни уволнения на
доказани и утвърдени кадри на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков”, като е посочено, че
„Министерството на здравеопазването не може да толерира действия, които поставят в сериозен
риск организацията на медицинската помощ, уронват престижа на лечебното заведение, в т.ч.

4
създават неблагоприятна работна атмосфера и застрашават сигурността на пациентите.“ Със
същия протокол на принципала на болницата съм определен за член на Съвета на директорите на
лечебното заведение с мандат до провеждане на конкурс, а с решение на СД от 19.09.2022 год.
съм определен за изпълнителен директор на болницата. Вписването на тези обстоятелства в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е извършено на
26.09.2022 год.
През краткия период от 26.09.2022 год. са предприети редица действия, насочени към
ефективно и бързо подобряване на финансовото състояние на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“
ЕАД.

Това наложи предприемането на действия по подобряване на финансовата
дисциплина, увеличаване на дейността на лечебното заведение и преструктуриране на
административната дейност чрез назначаване на липсващи до този момент контролни и
организационни длъжности. Предприетите действия се отразяват почти незабавно на приходите
на болницата. Само за месец октомври 2022 год. УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД има
приход от дейност по клинични пътеки и клинични и амбулаторни процедури в размер на
1 949 446,51 лв., което значително надвишава приходите за всички останали месеци през 2022
год. и прекъсва негативната тенденция на спадане на приходите.
В рамките на мерките по подобряване на финансовата дисциплина е променена
управленската структура на болницата, като е назначен заместник-директор по икономическите
въпроси, който отговаря и организира дейността на административно-стопанския блок и на
всички стопански дейности на УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД. Изготвен е доклад за
причините за влошаване на финансовото състояние на лечебното заведение и план за увеличаване
на дейностите на болницата и увеличаване на приходите.
В напреднал етап са преговори с всички застрахователни компании, лицензирани в
Република България за извършване на здравно застраховане. Приключването на преговорите и
сключването на договори с тях се очаква в рамките на следващите седмици. Сътрудничеството на
УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД с тези застрахователни компании, ще увеличи потока от
пациенти на болницата, а респективно – и приходите ни.

5
С решение на СД е започнат преглед на Вътрешните правила за работната заплата в
УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД, насочен към оптимизиране на фонд работна заплата,
подобряване на социалното положение на служителите на болницата и увеличаване на
удовлетвореността им от трудовата им дейност.
Започнато е ефективно въвеждане на система за финансово управление и контрол, като е
създаден щат за финансов контрольор и е назначен такъв.
Незабавно са предприети действия по въвеждане в експлоатация на новата сграда на
УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД, като издаването на акт за това от компетентните
държавни органи се очаква в близките дни. Също така е на финален етап подготовката на
болницата за подаване на документи в Министерството на здравеопазването по реда на чл. 37б,
за разрешаване на нови дейности, което ще позволи създаването на първия по рода си в България
национален трансплантационен център и ще даде възможност на всички български граждани да
бъдат лекувани от най-добрите специалисти, без да им се налага да пътуват в чужбина за
скъпоструващи медицински процедури.
Предприети са действия по отстраняване на всички нередности в лечебното заведение,
констатирани в одитен доклад № ВО-ИОАК-14/27.05.2022 г. Създадена е комисия, която в
момента на изготвяне на настоящия отчет работи по всички констатации в доклада.

Като непосредствен ефект от работата на екипа в здравословна, адекватна и колегиална
обстановка могат да се посочат и конкретен пример от последните дни, коментиран също в
медиите и социалните мрежи. Това е навременната намеса при спешно състояние на дете на 14
год. с Ходжкинов лимфом от белодробна емболия и преодоляването на кризата само и
благодарение на компетентното и професионално лечение на екипа на болницата и в частност на
усилията на професор Трендафилова /уволнена от проф. Николай Димитров и възстановена от
настоящото ръководство/ и на доц. Кратунков.
Според добре информиран източник проф. Димитров се е обаждал по телефона на проф.
Говедарски да го предупреди да напусне поста по семейни причини, защото влиятелни кръгове
над МЗ са решили неговото уволнение и връщането на проф. Димитров .

6
Целта на всички тези действия е връщането отново на компрометиралия се вече проф.
Димитров, който е установил контакт с описаните влиятелни кръгове, и то в този момент, в който
на болницата са преведени целеви средства в размер на 30 млн. лв., които са предназначени за
довършването на Хирургичен блок Б на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД и все още не са
разходвани по предназначение.
Необяснимо е защо на базата на непотвърдена информация в интернет сайтове и
необосновани изводи от „собствено разследване“ на бивш уволнен директор, да се стига до
уронване на авторитета на болница с национално значение. Как е възможно доказани
специалисти в нея да бъдат именувани като „организирана престъпна група“ в медийните
пространства.
С неоснователните си, набеждаващи действия и аргументи, проф. Николай Димитров
уронва престижа не само на болницата и медицинските среди, но и на институциите, които са му
гласували и впоследствие оттеглили доверие.
Въз основа на всичко изложено по-горе настоятелно молим за съдействие за изясняване на
действителните факти и обстоятелства, свързани със състоянието на УМБАЛ „Проф. д-р Ал.
Чирков“ ЕАД, възприемане на обективен подход и правилна оценка на недостоверната
информация, тиражирана от проф. Николай Димитров чрез интернет медии, и безотговорно
включвана във всевъзможни сигнали до всички възможни държавни институции.

484 Коментара
 1. zelma казва

  Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UIKI2R

 2. Yuufxc казва
 3. Piurjx казва

  dutasteride buy online buy celebrex 200mg for sale order generic ondansetron 8mg

 4. Bcdaxl казва

  buy aldactone online cheap fluconazole 200mg cost diflucan pills

 5. Bylzks казва

  buy acillin for sale order bactrim online order erythromycin 500mg generic

 6. houston junk car buyer казва

  I really like what you guys are usually up too. Such clever work and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to blogroll.|

 7. zmozero teriloren казва

  As I web-site possessor I believe the content material here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 8. Thomke казва

  cheap fildena robaxin cheap robaxin 500mg without prescription

 9. Vqshgk казва

  buy sildenafil generic aurogra 50mg estrace 2mg tablet

 10. Zrqzid казва

  lamictal 200mg price purchase lamictal online purchase retin online cheap

 11. Lwluai казва

  tadalafil cost cheap avana order diclofenac 100mg sale

 12. Uvaebg казва

  isotretinoin canada isotretinoin 10mg cost cheap azithromycin 250mg

 13. Qdxwhp казва

  indocin 75mg tablet order cefixime 200mg sale amoxicillin 250mg without prescription

 14. WilliamDep казва
 15. Rdxcoe казва

  cialis 40mg cheap Buy pfizer viagra viagra 50mg ca

 16. Hoouoc казва

  buy arimidex 1mg oral arimidex 1mg pfizer viagra 50mg

 17. Jeffreyagese казва
 18. Matthewemema казва

  Информационно-аналитический проект Банковая

  https://www.instagram.com/bankovaya/

 19. Georgeham казва
 20. Fhtike казва

  cialis 20mg comprimГ© tadalafil generique en pharmacie sildenafil 200mg generique pas cher

 21. Zykuio казва

  order prednisone 20mg pill cialis visa purchase viagra sale

 22. ElmerNop казва
 23. Kdfvcd казва

  tadalafil 20mg generika rezeptfrei kaufen cialis fГјr frauen viagra kaufen ohne rezept

 24. ElmerNop казва
 25. Rucqgt казва

  isotretinoin 20mg usa buy zithromax 250mg pills stromectol tablet 3 mg

 26. Jeraldwet казва
 27. Gxbtiz казва

  buy modafinil 100mg sale 5 mg cialis acetazolamide without prescription

 28. Eqzdxf казва

  doxycycline over the counter order lasix 100mg without prescription buy lasix 100mg pills

 29. Augreo казва

  buy altace 10mg generic buy irbesartan 300mg generic buy astelin 10ml sale

 30. Xinvje казва

  buy catapres 0.1 mg generic order clonidine pills buy tiotropium bromide sale

 31. Wonderful web site. Plenty of useful info here. I’m sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And naturally, thanks on your sweat!

 32. Bqgfam казва

  generic buspirone 5mg oxybutynin 2.5mg cost buy generic oxybutynin 2.5mg

 33. Thanks for all your efforts that you have put in this. very interesting information.

 34. Pjykja казва

  hytrin online buy buy azulfidine 500 mg generic buy sulfasalazine online cheap

 35. Vnybba казва

  order generic fosamax 70mg order alendronate 70mg online cheap brand pepcid

 36. Owbdcb казва

  purchase olmesartan pill calan 240mg us order acetazolamide 250 mg generic

 37. Mgkxtx казва

  buy tacrolimus 5mg buy trandate 100mg generic ursodiol order

 38. Dquzxu казва

  isosorbide 40mg generic order micardis 80mg online purchase telmisartan generic

 39. I am forever thought about this, thankyou for putting up.

 40. Pnjtzo казва

  zyban buy online bupropion 150mg oral seroquel without prescription

 41. Ynnhvu казва

  purchase molnunat generic cheap molnunat 200mg order prevacid 15mg

 42. ThurmanAddix казва
 43. Jeraldwet казва
 44. Kmrssi казва

  zoloft cheap oral zoloft 50mg viagra 50mg

 45. JamieMow казва
 46. ElmerNop казва
 47. Jnslxw казва

  imuran 100mcg pills protonix 40mg canada cheap sildenafil pills

 48. Jeraldwet казва
 49. ElmerNop казва
 50. I admire your piece of work, thanks for all the informative posts.

 51. Evbgds казва

  cialis australia strongest viagra available sildenafil drug

 52. The Best Places to find a Boyfriend in Georgetown (Guyana) казва

  I used to be very pleased to find this net-site.I wanted to thanks to your time for this excellent read!! I undoubtedly enjoying each little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 53. Mtmauh казва

  order cialis generic buy phenazopyridine 200mg online order symmetrel 100mg pill

 54. ElmerNop казва
 55. AndreOvami казва
 56. ElmerNop казва
 57. Fhfkrq казва

  naltrexone 50 mg for sale aripiprazole 20mg oral abilify 30mg oral

 58. AndreOvami казва
 59. Dbiztn казва

  avlosulfon 100 mg for sale fexofenadine 120mg uk aceon 8mg cheap

 60. ElmerNop казва
 61. ElmerNop казва
 62. ElmerNop казва
 63. Xbocby казва

  order medroxyprogesterone 10mg without prescription periactin for sale online purchase periactin pill

 64. ClydeNet казва
 65. Pqieup казва

  provigil 100mg oral purchase modafinil ivermectin 0.1 uk

 66. Tnkqqv казва

  buy luvox 100mg sale duloxetine over the counter buy glipizide 5mg online cheap

 67. WilliamHielp казва
 68. Ervinprict казва
 69. ElmerNop казва
 70. Fccxlg казва

  purchase accutane pill order accutane 20mg generic buy prednisone 40mg pills

 71. ElmerNop казва
 72. Rnlsmh казва

  piracetam 800mg tablet buy sildenafil 50mg without prescription cheap viagra online

 73. Weiuxg казва

  zithromax 500mg pills order gabapentin 600mg sale order neurontin generic

 74. There are actually loads of details like that to take into consideration. That could be a great point to bring up. I supply the thoughts above as common inspiration but clearly there are questions just like the one you deliver up the place crucial factor can be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, but I am certain that your job is clearly recognized as a good game. Each boys and girls feel the influence of only a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 75. PeterSEM казва
 76. ElmerNop казва
 77. Nfxxlt казва

  tadalafil generic name buy sildenafil 50mg pill buy viagra 50mg online

 78. ElmerNop казва
 79. ElmerNop казва
 80. ElmerNop казва
 81. ElmerNop казва
 82. PeterSEM казва
 83. PeterSEM казва
 84. PeterSEM казва
 85. Wsrkho казва

  furosemide 40mg generic plaquenil 400mg price buy plaquenil 400mg sale

 86. ElmerNop казва
 87. ElmerNop казва
 88. Kmxgfy казва

  tadalafil 10mg oral order clomipramine 25mg pill order clomipramine 25mg generic

 89. ElmerNop казва
 90. PeterSEM казва
 91. Hcsmol казва

  chloroquine pill brand olumiant 4mg baricitinib 4mg us

 92. PeterSEM казва
 93. ElmerNop казва
 94. Erzmcj казва

  sporanox 100 mg pills progesterone order order tinidazole 300mg generic

 95. ElmerNop казва
 96. PeterSEM казва
 97. Mxzpuk казва

  glycomet over the counter order cialis 5mg pill order tadalafil 10mg online

 98. ElmerNop казва
 99. PeterSEM казва
 100. Bgemyq казва

  order generic zyprexa valsartan 160mg ca order valsartan pill

 101. PeterSEM казва
 102. PeterSEM казва
 103. Dotyww казва

  order norvasc 5mg viagra on line order cialis 20mg sale

 104. PeterSEM казва
 105. PeterSEM казва
 106. Idtwjd казва

  order clozapine generic order clozaril 50mg dexamethasone 0,0,5 mg usa

 107. ElmerNop казва
 108. ElmerNop казва
 109. ElmerNop казва
 110. ElmerNop казва
 111. Phxwlt казва

  order viagra for sale order lisinopril generic lisinopril order

 112. ElmerNop казва
 113. ElmerNop казва
 114. PeterSEM казва
 115. Gismyj казва

  buy zyvox online order zyvox 600mg pill online casino real money paypal

 116. ElmerNop казва
 117. ElmerNop казва
 118. ElmerNop казва
 119. Dnfeqo казва

  buy omeprazole without prescription write thesis best casino slot games

 120. Daviddat казва
 121. ElmerNop казва
 122. ElmerNop казва
 123. ElmerNop казва
 124. ElmerNop казва
 125. Atttza казва

  metoprolol online buy buy vardenafil 10mg buy levitra 20mg without prescription

 126. ElmerNop казва
 127. Blcpuj казва

  essay buy online best poker online real money free casino games no registration no download

 128. Jtuiyr казва

  vardenafil 10mg drug order pregabalin sale medrol 16 mg over counter

 129. Zjwrah казва

  essays buy write paper online buy viagra 100mg for sale

 130. Daviddat казва
 131. Ehvdjq казва

  buy clomiphene 100mg generic buy ventolin 2mg pill bonus casino

 132. Daviddat казва
 133. Daviddat казва
 134. Wokgsr казва

  order generic tadalafil 20mg tadalafil 40mg uk cost viagra 100mg

 135. Daviddat казва
 136. Ralphdom казва
 137. Ralphdom казва
 138. Ralphdom казва
 139. Lbtmhm казва

  priligy usa order dapoxetine 90mg without prescription cheap levothyroxine generic

 140. Ralphdom казва
 141. Ralphdom казва
 142. Daviddat казва
 143. Daviddat казва
 144. Bbekme казва

  order xenical generic acyclovir ca oral zovirax 800mg

 145. Kyvgzj казва

  buy tadalafil propranolol sale clopidogrel 75mg sale

 146. Iulpwn казва

  allopurinol drug order rosuvastatin 10mg without prescription ezetimibe 10mg ca

 147. Rlhmdg казва

  buy methotrexate online methotrexate online buy oral metoclopramide 10mg

 148. Daviddat казва
 149. Csutnf казва

  motilium 10mg canada order generic cyclobenzaprine 15mg buy cyclobenzaprine 15mg without prescription

 150. Freddiecag казва
 151. Freddiecag казва
 152. Jjnxrf казва

  buy cozaar 25mg pill buy topiramate 100mg pills order topiramate 200mg for sale

 153. Freddiecag казва
 154. Xyejqa казва

  ozobax over the counter lioresal ca order toradol 10mg

 155. Freddiecag казва
 156. Freddiecag казва
 157. Uuscpp казва

  sumatriptan 50mg generic oral sumatriptan 50mg order avodart 0.5mg pills

 158. Freddiecag казва
 159. Bxuwrd казва

  colchicine pills play money poker online slots games

 160. Rmvqqc казва

  buy ranitidine 150mg pills buy ranitidine pills cost celecoxib 200mg

 161. Freddiecag казва
 162. Naisls казва

  big fish casino online hollywood casino online online slot machines

 163. Freddiecag казва
 164. Freddiecag казва
 165. Freddiecag казва
 166. Freddiecag казва
 167. Osvzhq казва

  cheap tamsulosin 0.2mg zofran buy online aldactone pill

 168. Freddiecag казва
 169. Freddiecag казва
 170. Hymuxw казва

  best cialis sites online cialis drug buy cipro 1000mg without prescription

 171. Freddiecag казва
 172. Freddiecag казва
 173. Asqcej казва

  simvastatin without prescription purchase zocor buy finasteride 1mg online cheap

 174. Freddiecag казва
 175. Freddiecag казва
 176. Olvzsi казва

  order metronidazole 400mg online cost bactrim order bactrim 480mg online

 177. Igmwhi казва

  order fluconazole 200mg pill viagra 25mg for sale 50mg viagra

 178. Xxgsoe казва

  cephalexin 500mg over the counter order cephalexin 125mg generic purchase erythromycin online cheap

 179. Freddiecag казва
 180. Zfxawh казва

  buy cialis 5mg generic guaranteed viagra overnight delivery usa buy viagra 50mg pill

 181. Freddiecag казва
 182. Gdatzm казва

  order viagra online tadalafil 40mg without prescription order tadalafil online

 183. Freddiecag казва
 184. Freddiecag казва
 185. Freddiecag казва
 186. Rzzhqr казва

  buy cefuroxime 250mg pills bimatoprost over the counter purchase robaxin

 187. Freddiecag казва
 188. Freddiecag казва
 189. Xtsikz казва

  play roulette online real money no deposit free spins casino tadalafil over the counter

 190. Freddiecag казва
 191. Freddiecag казва
 192. Cljntk казва

  buy trazodone online cheap buy sildenafil 100mg purchase sildenafil

 193. Freddiecag казва
 194. Freddiecag казва
 195. Pojecg казва

  help writing paper purchase stromectol for sale ivermectin order online

 196. Freddiecag казва
 197. Oxnjsm казва

  order sildalis generic buy lamotrigine without prescription purchase lamictal pill

 198. Whpfdk казва

  buy prednisone 5mg pill buy deltasone 10mg generic amoxil 500mg drug

 199. Freddiecag казва
 200. Zeiwmd казва

  viagra overnight viagra next day delivery cheap cialis generic

 201. Freddiecag казва
 202. Freddiecag казва
 203. Freddiecag казва
 204. Freddiecag казва
 205. Freddiecag казва
 206. Mdgege казва

  free slot games online order tadalafil 10mg pills purchase tadalafil generic

 207. Dcvgzl казва

  zithromax 250mg price zithromax online buy gabapentin 600mg tablet

 208. Freddiecag казва
 209. Freddiecag казва
 210. Drutraway казва

  На страниците на Casino24.bg ще откриете „Промо кодове“, които можете да използвате при регистрация в сайтовете на букмейкърите. Вписвайки въпросния „Промо код“ ще кандидатствате за някой от бонусите в онлайн платформите. Много често промоционалните кодове важат за усвояване на стартовите бонуси, но има и такива, които се отнасят до други оферти. Какви бонуси посрещат играчите от България в Betway? Тук ще откриете повечето онлайн казина с бонус без депозит, който е достъпен за клиенти от България. https://kylergcqf208753.dailyhitblog.com/18708909/казино-игри-адмирал Междувременно 950 малки търговци от различни населени места в страната изпратиха петиция до премиера Бойко Борисов с искане държавата да им помогне да си получат парите от ликвидираните частни лотарии. Това обявиха по-рано днес на специална пресконференция част от подписалите петицията. За никого не е тайна, че кралицата консорт не е сред любимките в кралското семейство Играта е много лесна за усвояване — неслучайно често е обвързвана с възрастните хора и старческите домове. Бингото обаче в никакъв случай не е пенсионерска или скучна игра.

 211. Freddiecag казва
 212. Freddiecag казва
 213. Freddiecag казва
 214. Iutaom казва

  online gambling sites modafinil generic provigil pills

 215. Lewissew казва
 216. Michaelgar казва
 217. Myoghm казва

  order lasix online doxycycline us buy plaquenil 400mg online cheap

 218. Michaelgar казва
 219. Udjvhn казва

  buy fildena sale nolvadex 20mg uk budesonide for sale online

 220. Freddiecag казва
 221. Dufjuj казва

  deltasone 20mg sale order deltasone 5mg pill vermox oral

 222. Ivpuzh казва

  retin gel without prescription cheap tretinoin cream avana 200mg uk

 223. Yufhuq казва

  order tadacip pills purchase diclofenac sale order indocin without prescription

 224. Bodxao казва

  purchase terbinafine suprax pill amoxicillin 250mg oral

 225. Urwkoz казва

  buy naproxen 500mg generic order prevacid online prevacid price

 226. Wawdoh казва

  clarithromycin 250mg us biaxin cheap purchase meclizine without prescription

 227. Wekcnc казва

  order generic spiriva 9 mcg order minocin generic terazosin 1mg cost

 228. Twenyo казва

  proventil 100 mcg canada proventil 100mcg ca order ciprofloxacin 1000mg online cheap

 229. Zvwuvf казва

  oral pioglitazone order actos pills order sildenafil 100mg pill

 230. Qifqmi казва

  singulair over the counter viagra 100mg pills for men sildenafil next day

 231. Grplfx казва

  tadalafil 10mg tablet Discount cialis no deposit free spins casino

 232. Xnuohv казва

  order tadalafil 10mg online online ed medications rx pharmacy online cialis

 233. stink казва

  If you’re looking for eyeshadow palettes with endless possibilities, we’ve got you covered there too. Multi-colored rainbow palettes boast so many ways to get in touch with your creative side. Want to play around with your makeup on the go? You’ll love our convenient, travel-sized palettes. They come with a range of hues that make it easy to achieve the most colorful looks. By clicking „Register“, I agree to the Bobbi Brown Terms and Conditions and Privacy Policy. What it is: Our 6 pan, Talc-free and cleanly formulated powder eyeshadow palettes have a buttery texture that allows for a smooth application. Enjoy a show-stopping array of different shadow shades and finishes with the rich, highly pigmented eyeshadow palettes available from the BH Cosmetics online shop. Whether you’re looking for glittering jewel eyeshadow shades, bold metallic colors, or iconic matte nude tones, the BH Cosmetics website has you covered.
  https://www.desatampingan.com/community/profile/jocelynackerman/
  And just as fashion and nail trends begin to shift for the new season, so do the makeup looks … Which means, of course, Bustle has tapped five top makeup artists in the game for their predictions on what glam moments are about to be huge in the coming months. As the years and seasons pass, we evolve into a more daring approach to applying eyeliner. We are all about boldness and coming up with different makeup ideas for eyeshadow, eyeliner, and mascara. This spring, expect to see eyeliner worn in different shapes, neon colors, and even the minimalist wing. Current trends include the blurred look – a more subtle blended method of eyeliner. Mix and match your eyeshadow colors to add more emphasis to your green, blue, gray, or brown eyes. Also, don’t forget the mascara to volume up on those lashes and make those eyes really stand out!

 234. Ttrurk казва

  online roulette game real money online casino real money us hollywood casino online

 235. Dlnptn казва

  ivermectin 18mg order stromectol 12mg pill dapsone 100mg uk

 236. Wydtaj казва

  free online slots real casino games online casino real money usa

 237. Airsti казва

  buy adalat online cheap buy generic nifedipine 30mg allegra 180mg cost

 238. Jtzdwt казва

  best college paper writing service order arava 20mg generic sulfasalazine generic

 239. Bfjckk казва

  order doxycycline 200mg generic cleocin generic buy clindamycin pills

 240. fug казва

  N544m grass-cutting scandal: Court frees ex-SGF Babachir Lawal, others © 2020 All Right Reserved. Vantage News Nigeria The Spanish-based stars were outstanding in Nigeria’s campaign at the continental showpiece. Read more about Sports Nigerian national women’s football team stars, Rasheedat Ajibade and Osinachi Ohale, have been named in the 2022 Women’s Africa Cup of Nations (WAFCON) Best XI. The duo was instrumental to Nigeria’s campaign at the tournament which saw them qualify … Continue reading Ajibade And Ohale Make WAFCON 2022 Tournament XI The teams making it to the quarter-finals include Bayern, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico, Benfica, Villarreal, and Chelsea. Each team is expecting and should be prepared to face any of the other clubs that made it to the draw. Luckily, their wait is about to end with the upcoming draw on Friday the 18th of March.
  https://mrcoinhodler.com/forum/profile/arronu048198196/
  This is schedule for the TATA IPL 2022. IPL 2022 is set to commence from March 26 in Mumbai and the final to be played on May 29 in Ahmedabad. All IPL league matches set to be played in Maharashtra. Coach says AB de Villiers did not keep as the team cannot „risk him at the moment behind the stumps“ Martin Guptill has got starts in all the matches so far in this T20 World Cup. With 148 runs he is the leading run-getter for New Zealand in this tournament so far. He is the only batsman to score a fifty in this T20 World Cup. 148 runs by Guptill are also the most he has scored in an edition of theT20 World Cup he has been part of T20 World Cup since 2009. Guptill has 23 sixes which is the joint-most sixes by a New Zealand batsman in T20 World Cup so far. Guptill needs 26 runs to complete 8000 T20 runs

 241. Xzqfog казва

  oral mesalamine buy asacol 400mg generic order avapro 300mg

 242. Gggcoh казва

  benicar for sale online verapamil online order depakote online cheap

 243. Reedy казва

  Es gibt kaum einen Fan von Online Spielautomaten mit hoher Auszahlungsquote, der noch nicht mit einer NetEnt Software gespielt hat. NetEnt ist einer der weitaus größten und beliebtesten GlГјcksspiel-Anbieter von Online Casino-Software. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Spielen an, darunter viele beliebte Spielautomaten, Tischspiele, Videopoker und Live-Dealer-Spiele. Somit gehГ¶rt Black Jack ebenfalls zu den Spielen der Kategorie „Online Casino beste Auszahlungsquote“. Mit der sogenannten Basisstrategie lГ¤sst sich die Online Casino Auszahlungsquote sogar noch steigern. Spielen Sie um echtes Geld auf Гјber 1500 Online Slots in einem der besten Online Casinos der Schweiz. WГјnscht man sich ein seriГ¶ses Online Casino, welches auch lizenziert ist, so ist man bei Rickycasino genau richtig. Es erwarten unsere Spieler top Slots zu richtig guten und fairen Konditionen. Tauchen Sie in die fantastische Welt der vielen Slots, um genau zu sein.
  https://alexiskgbo889911.blogstival.com/37634736/video-roulette-ru
  В© Г–sterreichischen Lotterien Utl.: LottoPlus Am Sonntag werden voraussichtlich rund acht Millionen Tipps auf rund 1,5 Millionen Wettscheinen auf Гњbereinstimmung mit dem Ziehungsergebnis ГјberprГјft. Statistisch mГјsste es dabei – bei einer Wahrscheinlichkeit von rund 1:8 Millionen – einen Sechser geben. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Anzahl der Gewinner regelmäßig wechselt und von null bis vier GlГјckspilzen reicht. Die Г–sterreichischen Lotterien meldeten dafГјr beim Joker einen Solo-Gewinn in HГ¶he von mehr als 270.000 Euro, die nach NiederГ¶sterreich gehen. NГ¤chste Ziehung am Sonntag. Auf einen Solo-Gewinner warten 5,5 Millionen Euro. Um Ihre Meinung zu posten, mГјssen Sie bei Facebook registriert und angemeldet sein. Wien – Keinen Sechser hat es bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gegeben – zum fГјnften Mal in Folge. Am Sonntag geht es somit um einen FГјnffach-Jackpot mit rund 5,5 Millionen Euro fГјr die „sechs Richtigen“, berichteten die Г–sterreichischen Lotterien am Donnerstag. Um diese Jackpot-Summe zu erreichen, brauche es rund 5,2 Millionen Tipps.

 244. Szsbmz казва

  buy temovate for sale order temovate generic cordarone uk

 245. Zhjqei казва

  buy diamox 250 mg sale azathioprine order imuran without prescription

 246. Mrzinc казва

  buy lanoxin 250 mg pills buy telmisartan 20mg pills molnupiravir 200 mg pill

 247. Nbfohm казва

  carvedilol buy online cheap oxybutynin 2.5mg buy amitriptyline sale

 248. Infut казва

  Аппарат для RF лифтинга, миостимуляции, микротоковой терапии, вибротерапии Рё хромотерапии лица. 5 самых эффективных методик для лифтинга, омоложения, избавления РѕС‚ морщин Рё укрепления кожи лица. РљРѕРјР±Рё… После поступления заказа в ПВЗ, вам придет смс/e-mail уведомление. РџСЂРёР±РѕСЂ для подтяжки кожи лица Рё декольте
  https://sheepdognation.net/profile/audreychipman8/
  (2,99 €) DPD Pickup – РїСѓРЅРєС‚ Pickup гораздо ближе, чем можете себе представить. NB! Бесплатная доставка начиная СЃ 69 € Выбирая РїРѕРґРІРѕРґРєСѓ РѕС‚ Мейбелин, остановите выбор РЅР° следующих популярных вариантов косметики для создания красивого макияжа глаз: РЎРїРѕСЃРѕР± в„– 4 – гелевая РїРѕРґРІРѕРґРєР° РІ качестве РѕСЃРЅРѕРІС‹ (подложки) РїРѕРґ тени для СЃРјРѕРєРё айзДля чего: для насыщенности цвета теней, для гарантии РѕС‚ скатывания теней (так как РїРѕРґРІРѕРґРєР° – устойчивый РїСЂРѕРґСѓРєС‚), для создания формы растушёвки.

 249. Nsschj казва

  order amoxil 250mg generic order stromectol 3mg online ivermectin pills for humans

 250. Shept казва

  Militarwissenschaftlicher und Casino-Verein in Krakau. Wyd. Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, 1901. Kartka bez obiegu. Stan bardzo dobry.   +48618548577 Twoja przeglądarka swoje lata ma już za sobą. Zainstaluj inną przeglądarkę aby prawidłowo móc oglądać tę stronę. (MC) Data wizyty: 03/10/2020 – Wycena i kupno kolekcji polskiego plakatu Poznańskie kasyno wojskowe przy ulicy Bukowskiej, choć od kilkunastu miesięcy jest zamknięte i nie przyjmuje klientów, dopiero zostanie wystawione na sprzedaż…. Zdjęcie przedstawiające kasyno około roku 1914. (Küstrin In Alten Ansichten; Band II, Verein für die Geschichte Küstrins e. V., Küstrin 1998, str. 45.) Chcesz sprawdzić, czy istnieje alternatywna trasa, która przywiezie Cię wcześniej? Moovit pomoże Ci w tym. Zdobądź w prosty sposób wskazówki dojazdu do i z Kasyno Wojskowe nr 52 Lublin w aplikacji Moovit lub na stronie Moovit.
  http://amindfulgeek.com/forums/users/maybellepetre2/
  Bonus powitalny to jeden z najbardziej popularnych bonusów wśród graczy. Kasyna online dbają o to, aby ich oferta była na tyle atrakcyjna, aby przyciągnąć dużą liczbę nowych klientów. Dobry bonus powitalny potrafi zasilić konto gracza o darmową gotówkę na grę, powiększyć wpłacony depozyt lub przekazać darmowe spiny na rozpoczęcie przygody w kasynie. Każde kasyno posiada własny regulamin promocji, dlatego warto zapoznać się z nim jeszcze przed odebraniem premii. Zdecydowanym liderem światowych rozgrywek online jest Europa. Do 2020 roku Stary Kontynent ma utrzymać udział w światowym rynku na poziomie 49%, osiągając wartość prawie 25 mld USD. Z czego wynika ta dominująca pozycja Europy? Nie wiadomo, ale pewnym czynnikiem sprzyjającym dla hazardu online na Starym Kontynencie może być fakt, że najsłynniejsze kasyna znajdują się poza jego granicami.

 251. Lvdboq казва

  order generic dapoxetine 30mg buy domperidone 10mg online order domperidone 10mg sale

 252. Fibiun казва

  buy nortriptyline 25 mg without prescription buy paracetamol online paxil 10mg sale

 253. Zokocb казва

  order indocin 50mg generic oral cenforce 50mg order cenforce 50mg pill

 254. Xlrbpw казва

  buy pepcid 40mg pills tacrolimus 5mg tablet purchase remeron without prescription

 255. Cvullq казва

  buy doxycycline 200mg sale methylprednisolone 16mg pills methylprednisolone 16mg online

 256. Cchfqx казва

  requip medication cost requip 2mg trandate tablet

 257. Oklbly казва

  order tricor online cheap order generic viagra 50mg viagra 100mg pills for men

 258. Qidlcq казва

  buy tadacip generic clopidogrel 150mg tablet trimox 250mg tablet

 259. Admip казва

  Візуальне оформлення порталу – важлива маркетингова складова, що формує імідж компанії чи бренду та допомагає виділитися серед конкурентів. Саме тому важливо знайти хорошого спеціаліста, який зможе реалізувати проект, щоб він виконував свої функції в Інтернеті. І якщо вам потрібний дизайнер сайтів, вакансії про його пошук ви можете розмістити на нашій фріланс-біржі. Мы поможем Вам разработать сайт, который станет отличной визитной карточкой Вашего производства и предпринимательской деятельности в интернете. Неповторимый дизайн и яркое оформление привлекут как Ваших клиентов, так и потенциальных партнеров.
  https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://affordable-search-engine-optimization-services.com/
  82. Пользовательская история поиска В зависимости от того, какие поисковые запросы преобладают у того или иного пользователя, какие наиболее посещаемые им сайты, Google будет подстраивать соответствующую выдачу. Персональный поиск, одним словом Важный фактор, влияющий на репутацию домена, — корректная и “живая” база подписчиков. При необходимости можно проводить проверку с помощью специальных сервисов (email-валидаторов) — рекомендую Mailvalidator.ru. Если у сайта была плохая история, то, скорее всего, у вас будут проблемы с индексацией и раскруткой домена/сайта. Поэтому, всегда проверяйте историю сайта. Как это сделать? Приобретают просроченные домены с различными целями. Как они будут использоваться в дальнейшем, зависит от дальнейшей стратегии продвижения. Они могут оставаться самостоятельными ресурсами или стать частью кампании по оптимизации другой площадки. Рассмотрим самые распространенные варианты использования просроченных доменов.

 260. Yvktzr казва

  buy generic cialis 40mg Buy cialis in us cheap sildenafil 100mg

 261. Pluvtj казва

  nexium 20mg generic buy clarithromycin 250mg pill brand furosemide 40mg

 262. Kpivap казва

  otc cialis buy ed pills sale cheapest ed pills online

 263. Cwnxhh казва

  buy minocin 100mg pills hytrin 1mg us hytrin ca

 264. Lvcpeo казва

  buy modafinil pills buy modafinil generic purchase phenergan for sale

 265. Hgtroy казва

  glucophage 500mg sale buy tamoxifen 20mg online buy nolvadex 10mg pill

 266. Cduyek казва

  cheap prednisone 40mg prednisone 40mg cheap amoxicillin 250mg drug

 267. Uxxbvt казва

  order clomiphene pill oral prednisolone 10mg prednisolone 10mg pills

 268. Xzcfpm казва

  fildena 100mg brand order propecia 5mg online order finasteride 5mg pills

 269. Hgrhwi казва

  ondansetron price amoxicillin for sale buy bactrim online

 270. 오피스북 казва

  The article has truly peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new information about once per week have learn several just right stuff here „오피스북 I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really
  nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come backlater on. Cheers!!!

 271. Xgvjdf казва

  ivermectin 6 mg pills the blue pill ed buy deltasone

 272. Cnxyur казва

  albuterol generic albuterol over the counter augmentin us

 273. Yxkajo казва

  order accutane 10mg pill buy amoxicillin 250mg generic azithromycin oral

 274. Qhtldu казва

  generic provigil 100mg modafinil 100mg canada order lopressor 100mg sale

 275. Rmcqbc казва

  cheap prednisolone 40mg neurontin 800mg price generic furosemide

 276. Jjbxpk казва

  dutasteride oral buy cephalexin 500mg generic generic orlistat 120mg

 277. 카지노사이트 казва

  You have somke reaⅼly good posts and I belіeve I would bе a gooⅾ asset. If yoᥙ ever wɑnt too take somе oof
  tһe load off, Ι’d absolutеly love카지노사이트 tⲟ ѡrite sߋme c᧐ntent for your
  blog in exchange for a link Ьack to mіne. Please send me an email іf іnterested. Tһank ʏou!

 278. Lervwi казва

  buy generic azathioprine order imuran for sale buy naprosyn 500mg generic

 279. Dbegcs казва

  order monodox online cheap zovirax price buy zovirax paypal

 280. 해외스포츠중계 казва

  You have done a 해외스포츠중계 formidable process and our whole community will likely be thankful to you.

 281. Fdkdda казва

  cefdinir 300 mg canada cefdinir cost protonix 40mg oral

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.