Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Некомпетентния Николай Димитров съсипва УМБАЛ „Проф.д-р А. Чирков“

С решение № РД-16-153 от 12.07.2022 на Едноличния собственик на капитала на УМБАЛ
„Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД е освободил проф. д-р Генчо Начев дмн като изпълнителен
директор и член на съвета на директорите на лечебното заведение, като с последващо решение №
РД-16-154/12.07.2022 год. на принципала на болницата за член на съвета на директорите е
определен проф. д-р Николай Григоров Димитров. С решение на Съвета на директорите проф. д-р
Николай Димитров е определен за изпълнителен директор на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“
ЕАД.
Незабавно след вписването му в Търговския регистър като изпълнителен директор проф.
Николай Димитров започва уволнения на утвърдени водещи специалисти, някои от които – още
от създаването на болницата. Уволнен е Началника на клиниката по кардиология проф. д-р Диана
Трендафилова, проф. д-р Генчо Начев е назначен първоначално като лекар в клиниката по
кардиохирургия и една седмица след това е уволнен. Започнати са уволнения на среден
медицински персонал, в това число и главната сестра Ирен Миленкова. Започват уволнения в
административно-стопанския блок на болницата, като са уволнени главния юрисконсулт Стефка
Бонева, ръководителят на стопански отдел Даниела Минкова, ръководителят на отдел „ППД“
Галина Ганчева. При уволненията на служители на лечебното заведение се демонстрира
реваншизъм, като са насочени към служители, които проф. Николай Димитров счита за
приближени на проф. д-р Генчо Начев.
В УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД е постъпило писмо от Звено „вътрешен одит“ към
Министерство на здравеопазването, с което проф. Николай Димитров е уведомен за
констатираните при проверката, завършила с одитен доклад № ВО-ИОАК- 14/27.05.2022 г.
нарушения, но вместо да предприеме действия по отстраняване на нередностите, проф. Димитров
ангажира услугите на адв. Панайот Семерджиев да извърши „вътрешно разследване“, за което се
ангажира финансовия ресурс на болницата- 52 часа за 12000 лв . Изпратени са сигнали до редица
институции, в които се излагат недоказани и непроверени твърдения, че лекари от болницата
участват в организирана престъпна група. Недоказаните и необосновани изводи, които проф. Димитров излага в сигналите до различните институции, придобиват публичност и чрез редица
публикации в новинарския сайт „Фрог Нюз“, от когото болницата е подложена на постоянни
атаки, чрез публикуване на невярна или изкривена информация. Медийните атаки от посочения
уебсайт започват след извършването на организационни промени в администрацията на УМБАЛ
„Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД и е освободен ръководителя на отдел „Стопански“ Александър
Илиев, за когото по-късно стана ясно, че е син на главния редактор на „Фрог Нюз“ Катя Илиева.
В резултат на неконструктивния подход на проф. Димитров и вземането на неправилни
управленски решения, в болницата се създава организационна и управленска криза. Създаденият
от проф. Димитров екип разстройва медицинската дейност, всява интриги и недоверие между
служителите, което е проблем в екипната работа и при поемането на отговорност в медицинската
дейност и ръководството на болницата.
Нарушената работна атмосфера в лечебното заведение води до срив в обема на
медицинските дейности, а респективно – и в приходите на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД.
Към края на второто тримесечие на 2022 год., когато управлението на УМБАЛ „Проф. Д-р Ал.
Чирков“ ЕАД е било поето от проф. Николай Димитров, общият отрицателен финансов резултат
е бил 499 000 лв., а през двата месеца на неговото управление е нараснал тройно, като са
натрупани още 1 015 000 лв. загуби, като общият отрицателен финансов резултат към 01.09.2022
г., вече е бил 1 514 000 лв.
Взети са редица некомпетентни управленски решения, които са довели до създаване на
непосредствена опасност за здравето и живота на пациентите и персонала на лечебното заведение
– в нарушение на действащото законодателство е издадена вътрешна заповед за настаняване на
Клиниката по кардиология в Хирургичен Блок Б, който към онзи момент все още не е въведен в
експлоатация. Същевременно е разпоредено преместването на клиниката по съдова хирургия в
условия непригодни за работа и рискови за пациентите на клиниката. Тези нарушения са
надлежно констатирани от РЗИ, като са и част от мотивите на министъра на здравеопазването, с
които проф. Николай Димитров е освободен от длъжността член на СД и изпълнителен директор
на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД.
Същия управленски подход проф. Димитров показва и в Националната кардиологична
болница, където няколко месеца след встъпването си като Изпълнителен директор, уволнява

3
доказаните специалисти проф. Гочева, проф. Кътова и покойния вече ръководител на
„Инвазивна кардиология“ доц. Доганов и започва масови уволнения на лекари кардиолози.
Биографията на проф. Николай Димитров , като директор на лечебни заведения е
компрометирана от поредица от уволнения от такъв пост, който е заемал в пет национално
значими болници – УМБАЛ „Лозенец“, Национална Кардиологична Болница, МБАЛ „Доверие“,
МБАЛ „Сърце и Мозък“ Плевен и МБАЛ „Сърце и Мозък“ Бургас. В медицинските среди е
широко известно, че от всички тези лечебни заведения проф. Димитров е освобождаван поради
създаване на лоша работна обстановка и скандали, нерегламентирани контакти с фирми –
доставчици на медицински консумативи с цел лично облагодетелстване.
Отново в медицинските среди проф. Димитров е известен като акцентуирана нарцистична
личност с проблеми в комуникацията и неспособност за работа в екип, което поставя въпроса
възможно ли е човек с такава история и качества да ръководи една от най-значимите болници в
страната.
Неспособността му за обективна оценка води до това, че след проведения през месеците
септември и октомври конкурс за член на СД на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД, на който е
класиран на второ място, решава, че конкурсът е манипулиран, че върху членовете на комисията
е оказвано влияние от ръководни кадри в министерство на здравеопазването, за което пуска
поредица от сигнали и излизат редица медийни публикации, като с това се уронва престижа,
както на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД, така и на Министерство на здравеопазването.
С решение на едноличния собственик на капитала на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“
ЕАД, обективирано в протокол № РД-16-215/16.09.2022 год., проф. Николай Димитров е
освободен от длъжността, която заема, като от пресслужбата на МЗ са изложени съображенията
за това: „констатирани нарушения в организацията на лечебната дейност, в т.ч. създаване на
опасност от възникване на значителни щети за лечебното заведение и персонала“, „настаняване
на пациенти в новоизграденото крило на лечебното заведение без съгласуване с компетентните
институции и без да са взети мерки за тяхната безопасност“, „неправомерни уволнения на
доказани и утвърдени кадри на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков”, като е посочено, че
„Министерството на здравеопазването не може да толерира действия, които поставят в сериозен
риск организацията на медицинската помощ, уронват престижа на лечебното заведение, в т.ч.

4
създават неблагоприятна работна атмосфера и застрашават сигурността на пациентите.“ Със
същия протокол на принципала на болницата съм определен за член на Съвета на директорите на
лечебното заведение с мандат до провеждане на конкурс, а с решение на СД от 19.09.2022 год.
съм определен за изпълнителен директор на болницата. Вписването на тези обстоятелства в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е извършено на
26.09.2022 год.
През краткия период от 26.09.2022 год. са предприети редица действия, насочени към
ефективно и бързо подобряване на финансовото състояние на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“
ЕАД.

Това наложи предприемането на действия по подобряване на финансовата
дисциплина, увеличаване на дейността на лечебното заведение и преструктуриране на
административната дейност чрез назначаване на липсващи до този момент контролни и
организационни длъжности. Предприетите действия се отразяват почти незабавно на приходите
на болницата. Само за месец октомври 2022 год. УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД има
приход от дейност по клинични пътеки и клинични и амбулаторни процедури в размер на
1 949 446,51 лв., което значително надвишава приходите за всички останали месеци през 2022
год. и прекъсва негативната тенденция на спадане на приходите.
В рамките на мерките по подобряване на финансовата дисциплина е променена
управленската структура на болницата, като е назначен заместник-директор по икономическите
въпроси, който отговаря и организира дейността на административно-стопанския блок и на
всички стопански дейности на УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД. Изготвен е доклад за
причините за влошаване на финансовото състояние на лечебното заведение и план за увеличаване
на дейностите на болницата и увеличаване на приходите.
В напреднал етап са преговори с всички застрахователни компании, лицензирани в
Република България за извършване на здравно застраховане. Приключването на преговорите и
сключването на договори с тях се очаква в рамките на следващите седмици. Сътрудничеството на
УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД с тези застрахователни компании, ще увеличи потока от
пациенти на болницата, а респективно – и приходите ни.

5
С решение на СД е започнат преглед на Вътрешните правила за работната заплата в
УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД, насочен към оптимизиране на фонд работна заплата,
подобряване на социалното положение на служителите на болницата и увеличаване на
удовлетвореността им от трудовата им дейност.
Започнато е ефективно въвеждане на система за финансово управление и контрол, като е
създаден щат за финансов контрольор и е назначен такъв.
Незабавно са предприети действия по въвеждане в експлоатация на новата сграда на
УМБАЛ „Проф. Д-р Ал. Чирков“ ЕАД, като издаването на акт за това от компетентните
държавни органи се очаква в близките дни. Също така е на финален етап подготовката на
болницата за подаване на документи в Министерството на здравеопазването по реда на чл. 37б,
за разрешаване на нови дейности, което ще позволи създаването на първия по рода си в България
национален трансплантационен център и ще даде възможност на всички български граждани да
бъдат лекувани от най-добрите специалисти, без да им се налага да пътуват в чужбина за
скъпоструващи медицински процедури.
Предприети са действия по отстраняване на всички нередности в лечебното заведение,
констатирани в одитен доклад № ВО-ИОАК-14/27.05.2022 г. Създадена е комисия, която в
момента на изготвяне на настоящия отчет работи по всички констатации в доклада.

Като непосредствен ефект от работата на екипа в здравословна, адекватна и колегиална
обстановка могат да се посочат и конкретен пример от последните дни, коментиран също в
медиите и социалните мрежи. Това е навременната намеса при спешно състояние на дете на 14
год. с Ходжкинов лимфом от белодробна емболия и преодоляването на кризата само и
благодарение на компетентното и професионално лечение на екипа на болницата и в частност на
усилията на професор Трендафилова /уволнена от проф. Николай Димитров и възстановена от
настоящото ръководство/ и на доц. Кратунков.
Според добре информиран източник проф. Димитров се е обаждал по телефона на проф.
Говедарски да го предупреди да напусне поста по семейни причини, защото влиятелни кръгове
над МЗ са решили неговото уволнение и връщането на проф. Димитров .

6
Целта на всички тези действия е връщането отново на компрометиралия се вече проф.
Димитров, който е установил контакт с описаните влиятелни кръгове, и то в този момент, в който
на болницата са преведени целеви средства в размер на 30 млн. лв., които са предназначени за
довършването на Хирургичен блок Б на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД и все още не са
разходвани по предназначение.
Необяснимо е защо на базата на непотвърдена информация в интернет сайтове и
необосновани изводи от „собствено разследване“ на бивш уволнен директор, да се стига до
уронване на авторитета на болница с национално значение. Как е възможно доказани
специалисти в нея да бъдат именувани като „организирана престъпна група“ в медийните
пространства.
С неоснователните си, набеждаващи действия и аргументи, проф. Николай Димитров
уронва престижа не само на болницата и медицинските среди, но и на институциите, които са му
гласували и впоследствие оттеглили доверие.
Въз основа на всичко изложено по-горе настоятелно молим за съдействие за изясняване на
действителните факти и обстоятелства, свързани със състоянието на УМБАЛ „Проф. д-р Ал.
Чирков“ ЕАД, възприемане на обективен подход и правилна оценка на недостоверната
информация, тиражирана от проф. Николай Димитров чрез интернет медии, и безотговорно
включвана във всевъзможни сигнали до всички възможни държавни институции.

26 Коментара
 1. Rizqzi казва

  order sumatriptan sale levaquin order buy levofloxacin generic

 2. Qgcmpw казва

  order simvastatin 20mg online cheap purchase simvastatin generic buy generic valtrex online

 3. Aisoxw казва

  order avodart 0.5mg generic order dutasteride generic order ranitidine sale

 4. Mybhem казва

  proscar order online purchase propecia online cheap diflucan 100mg pill

 5. Cdydjo казва

  buy ampicillin medication vibra-tabs usa order amoxil online

 6. Uovpsn казва

  proscar 5mg generic buy diflucan 100mg sale order forcan online cheap

 7. Tufadv казва

  buy cipro 500mg for sale – trimethoprim brand oral augmentin 1000mg

 8. Dfxhyj казва

  buy cipro 500mg for sale – where to buy cephalexin without a prescription order augmentin 1000mg for sale

 9. Kaimfo казва

  oral ciplox 500 mg – purchase tindamax pill order erythromycin online cheap

 10. Azizsw казва

  order flagyl 400mg without prescription – metronidazole 400mg brand zithromax uk

 11. Kcvbib казва

  valtrex online buy – buy nemasole without a prescription buy generic acyclovir

 12. Ecwrfp казва

  acillin pills buy amoxil generic amoxil medication

 13. Usrhoj казва

  flagyl 400mg generic – order terramycin generic zithromax for sale

 14. Rhiuze казва

  order furosemide 40mg – buy atacand 8mg pills buy captopril 25 mg online cheap

 15. Eswcih казва

  buy glycomet tablets – purchase lincocin pills lincocin oral

 16. Zbyjvh казва

  pill zidovudine – order lamivudine 100 mg sale allopurinol 300mg oral

 17. Pedzkf казва

  buy generic clozaril over the counter – buy generic glimepiride for sale buy pepcid without a prescription

 18. Ypazyw казва

  buy quetiapine 50mg online – buy sertraline 100mg pill purchase eskalith pills

 19. Jhtohq казва

  generic anafranil – aripiprazole 30mg without prescription order sinequan online

 20. Iwauvd казва

  hydroxyzine 25mg cost – buy hydroxyzine 10mg for sale purchase endep online

 21. Dithue казва

  amoxiclav price – buy bactrim sale buy cipro 1000mg for sale

 22. Jvlprf казва

  buy amoxicillin sale – erythromycin canada ciprofloxacin pill

 23. Npfsmf казва

  generic azithromycin 500mg – tetracycline where to buy ciprofloxacin online

 24. Sojhvs казва

  buy cheap cleocin – chloramphenicol brand chloromycetin buy online

 25. Olsdqy казва

  ivermectin 3mg otc – buy eryc pill cefaclor 500mg sale

 26. Iukjag казва

  albuterol inhalator usa – buy seroflo online cheap buy theophylline generic

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече