Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Светозар Пенчев – Уволниха ме защото нямам зелен сертификат

Жалба за нарушаване на трудовите, конституционите и общо човешките ми права

От Светослав Светозаров Пенчев Работещ в Младежки театър „Николай Бинев“ в гр. София, находящ се на бул. Ал. Дондуков 8-10На 27.10.2021г. около 8, 25 часа сутринта , бях възпрепятстван да достигна до работното си място, от охранителя, който осъществява пропускателен режим при влизането в сградата на театъра, „от към служебният вход,“ който се намира откъм ул. „Малко Търново “ в гр. София.  Охранителят, който зная, че се казва Цветан ми поиска „зелен сертификат“, за да ме допусне в театъра и да отида на работното си място. Аз го попитах, на какво основание ме възпрепятства да отида на работното си място и дали има вътрешна заповед за изискването на зелен сертификат, както и на какво основание и на кой член от Конституцията на Република България и на кой закон се основава това изискване. Той ми отговори, че това е заповед на директора на театъра Владимир Люцканов. Показа ми  хвърчащ лист от шест напечатени изречения , без да има никъде на този хвърчащ лист трите имена на издателя на заповедта, подпис със син химикал и мокър печат на театъра в който работя близо 2 години на трудов договор. Казах на охранителя, че трябва да ме допусне, тъй като нарушава моите трудови и човешки  права. Тъй като имам електронен чип за отваряне на входната врата влезнах в театъра без да искам каквото и да е позволение,  за да се срещна с директора на театъра Владимир Люцканов и, за да мога лично да се запозная с въпросната заповед за да я оспоря, както и да отида на работното си място, за да започна да изпълнявам моите служебни задължения. Около 12.30 часа разбрах, че директорът на театъра Владимир Люцканов е вече в кабинета си и аз отидох при него за да се запозная лично с „издадената от него престъпна писмена заповед за това, че се изисква зелен сертификат “ за да бъда допуснат до работното си място. Когато, Владимир Люцканов ме видя и разбра за какво съм отишъл при него, той извика СОТ, а аз и мои познати, които бяха дошли с мен за да ме подкрепят на основание Конституцията на Република България (КРБ)( Чл. 56.
Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник)., извикахме полицейски екип , чрез телефон 112, за да констатират, че съм възпрепятстван от директора на театъра Владимир Люцканов да изпълнявам своите служебни задължения и чрез изискването на въпросният зелен сертификат се нарушават моите трудови и човешки  права и по КРБ чл. 16 и по Кодекса на труда (КТ), а също срещу мен се извършват поредица от престъпления от страна на Люцканов по Наказателния кодекс (НК), а имено чл. 143, чл.172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, както и се нарушават моите общочовешки права по международните конвецнции и харти за правата на човека, които имат наднационална юристдикция и са част от вътрешното законодателство на Република България. Както поясних, това възпрепятстване е неправомерно срещу мен и  от страна на Владимир Люцканов и от страна охранителя, който изпълнява престъпната заповед на Люцканов. С изискването на този зелен сертификат беше извършено престъпление принуда по чл. 143 от НК, престъпление против трудовите ми права по чл. 172 от НК и по Кодекса на труда, като и престъпления по чл. 416, чл. 417, чл. 418 от НК (Унищожаване на групи от населението (геноцид) и апартейд (Загл. доп. – ДВ, бр. 95 от 1975 г.)). Искам да поясня, че в деня в който, бях за първи път възпрепятстван да достигна до работното си място, Люцканов не ми предостави въпосната заповед с която нарежда, да не бъдат допускани служители на театъра на работните си места без „зелен сертификат“. Люцканов, само се позоваваше на претсъпната заповед на минисъра на здравеопазването в Република България, която е поднормативен акт и по своята същност е нищожна, тъй като влиза в пряко противоречие с върховният закон на България, а имено Конституцията на Република България, като се позовавам на членовете от КРБ, чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57, както и по текстовете от Кодекса на труда, а също и по членовете от Наказателния кодекс, чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл.418. Освен,че на 27.10. 2021 г. бях въпрепятстван да отида на работното си място и да изпълнявам своите работни задължения, Люцканов ме заплаши, че ако на следващия ден не представя престъпния „ зелен сертификат“ , няма да бъда допуснат повече на работното си място и ще бъда дисциплинарно уволнен, като самоотлъчка.  Дейстията на Люцканов могат да бъдат потвърдени и от свидетелите, които бяха с мен, които след като подадох жалба срещу Владимир Люцканов на 27.10.2021 г.  в 05 –РУ – СДВР, потвърдиха казаното от мен до тук в свидетелски показания. Моля , към жалбата ми срещу Владимир Люцканов директор на младежкия театър „Николай Бинев“ в гр. София да бъде добавено, че престъпленията от негова страна  срещу мен, принуда и заплаха, както и срещу моите конституционни и трудови и общо човешки  права  продължиха и на 28.10.2021 г. В продължение на престъпленията, които Владимир Люцканов извърши срещу мен на 27. 10. 2021 г, на 28. 10.2021 г. той продължи със заплахите си и по негово нареждане, ми беше връчена вътрешна престъпна  заповед  от неговата секретарка във време в което аз изпълнявах своите служебни задължения. Въпросната вътрешна заповед, по своята същност е престъпление срещу моите човешки, конституционни  и трудови права. Тя е  престъпление срещу текстовете в Конституцията на Република България чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57. Издаването на същата заповед е престъпление и според текстовете на Наказателния кодекс на Република България, а именно, чл. 143 (престъпление принуда), чл. 172 (Престъпления против трудовите права на гражданите) , чл. 416, чл. 417, чл. 418 , чл. 419, чл. 419 а  (Унищожаване на групи от населението (геноцид) и апартейд ). Заповедта е престъпление и срещу моите трудови права по Кодекса на труда. Заповедта на Люцканов А-13/21.10. 2021г. (копие от която съм приложил в допълнението към жалбата си до 05- РУ- СДВР, което внесох на 28.10.2021 г.)е нищожна и престъпна и защото е и със задна дата, тъй като такава на 27.10.2021 г.
не ми беше предоставена и това могат да го докажат свидетелите, които бяха с мен. Самата заповед е нищожна  и по смисъла на чл. 4, чл. 5, чл. 6. Чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57 от Конституцията на Република България, тъй като заповедите не могат да са над върховния закон и да са в противоречие с него, а имено Конституцията на Република България. Заповедта на Люцканов е престъпление и по смисъла на текстовете от Наказателния кодекс чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, чл. 419. Чл. 419 а. Самата заповед на Люцканов се позовава на друга престъпна и нищожна заповед, която е  поднормативен акт издаден от Министъра на здравеопазването РД-01-856/19.10. 2021, който също е нищожен и по своята същност и е в противоречие с КРБ, по смисъла на чл. 4, чл. 5, чл. 6. Чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57 от Конституцията на Република България (КРБ) и е престъпление срещу неотменимите права на гражданите на Република България по чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. Чл. 57 от КРБ. Освен това въпросната заповед на Министъра на здравеопазването е поредица от престъпления  и по Наказателния кодекс чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, чл. 419. Чл. 419 а. И  вътрешната заповед на Владимир Люцканов и Заповедта на служебния министър на Здравеопазването Стойчо Кацаров, са насочени срещу моят живот и моята свобода  и пряко засягат моите Констуционни, трудови и човешки права , гарантирани и  по Международни и Европейски правни документи, като  Конвенции,  Декларации и Резолюции, които България е ратифицирала от 1948 г. до днес, които са директно приложими за страната ни и действащи пряко над националното ни законодателство: А имено:1. Всеобщата Декларация за правата на човека приета през 1948 г. на ООН2. Конвенция за преследване и наказаване на престъплението геноцид, Приета на 9.12.1948 г. с резолюция 260 A (III) на Общото събрание на ООН.  Ратифицирана  от България с Указ № 300 от 23.06.1950 г.3. Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 година на Организацията на обединените нации4. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на на Съвета на Европа – (Ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г. – ДВ, бр. 66 от 1992 г. В сила за Република България от 7 септември 1992 г.) Допълнена с Протокол № 2 от 06.05.1963 г., изменена с Протокол № 3 от 06.05.1963 г., Протокол № 5 от 20.01.1966 г., Протокол № 8 от 19.03.1985 г. Обн. ДВ. бр.80 от 2 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г., попр. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010 г.5. Европейска конвенция за правата на човека на Европейски съд по правата на човека Страсбург към Съвета на Европа6. Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (2016/2239(INI))На  29. 10.2021 г. , отново ми се попречи да достигна до работното си място, затова ,че нямам и нямам намерение да имам „зелен сертификат“. Въпреки това аз отидох на работното си място, като използвах електрония чип за да отворя вратата на служебния вход, тъй като това е мое право и по Конституцията на Република България чл. 16 , по текстовете от Кодекса на труда, както и по международните конвенции и харти за правата на човека.


Заявявам ,че от страна на Владимир Люцканов съм подложен на постоянен психически тормоз и заплахи, затова, че не желая да се ваксинирам с продукти, които са в експериментална фаза . Мотивите ми за моя отказ от ваксинация   са въз основа на  достатъчно данни за това ,че стотици хиляди хора са починали имено след т.н. ваксинации срещу ковид.  Вече  има достатъчно доказателства, че във въпросните фарамацефтични продукти има вещества несъвместими с живота, като например отровен  хидрогел на Дарпа, магнито токсичен графенов оксид, метални наночастици и шипови протеини, който причиняват респираторни проблеми, проблеми с нервната система, образуване на тумори, съсиреци, след което следва  смърт. Заявявам, че аз няма да се подложа на медицински експерименти или иначе казано  на самоубийствена ваксинация, както и няма да се подложа на каквито и да е  писиар  или антигеннни тестове, за които вече има достатъчно доказателства, че могат да доведат до критично увреждане на здравето и дори смърт. Моля да подведете под наказателна отговорност Владимир Люцканов  директор на Младежкия Театър „Николай Бинев“ в София, за престъпленията по Наказателния кодекс чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, чл. 419. Чл. 419 а. , като и  за престъпление по ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО (Чл. 6. (1) Който на публично място носи облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето, се наказва със:1. глоба в размер на 200 лв. – за първо нарушение;2. глоба в размер на 1500 лв. – за всяко следващо нарушение.(2) Ако нарушителите са длъжностни лица, наказанието е:1. глоба в размер на 500 лв. – за първо нарушение;2. глоба в размер на 2000 лв. – за всяко следващо нарушение.(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на подбудителите и допустителите.).Базирайки се на този закон, заявявам, че няма да нося никакви намордници и маски, които освен, че нарушават моето човешко достойнство, ми пречат да дишам нормално и сами по себе си са забранени според този закон. Отказвам да изпълнявам каквито и да е нищожни заповеди, които влизат в колизия с моите човешки права гарантирани по КРБ, КТ, НК и всички международни правни конвенции и харти за правата на човека. Моля да подведете под наказателна отговорност Владимир Люцканов  директор на Младежкия Театър и за престъпление срещу моето човешко право на живот, което освен от Конституцията е защитено и от текстовете в международните Конвенции и харти по правата на човека . За същите престъпления моля да бъде подведен под наказателна отговорност министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров, тъй като с издаването на заповедта за изискване на зелени сертификати, се извършва престъпление принуда (чл. 143 от НК), за принудителна  ваксинация и принудителна медицинска интервенция, каквито се явяват вземането на анти генни и ПИ СИ Ар  тестове и по смисъла на  текстовете от  Наказателния кодекс това са поредица от престъпления  по чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, чл. 419. Чл. 419 а. С тези принудителни действия и Люцканов и Кацаров  извършват и  престъпления срещу Конституционните права на гражданите  на Република България и престъпления срещу трудовите права, гарантирани по Кодекса на труда и срещу общочовешките права гарантирани във всички международни конвенции и харти за правата на човека, които са наднационални и са част от вътрешната законова уредба. Люцканов и Кацаров  с техните заповеди извършват най – голямото престъпление, а именно престъпление срещу човечеството. Според Нюрмбергкия кодекс извършителите и подстрекателите на  всеки медицински експеримент, който се извършва с  хора, без тяхното позволение, както и с принуда над тях и заплахи към тях под каквато и да е форма, се наказват с най -тежкото наказание предвидено в този международно признат правен документ.
Настоявам също под наказателна отговорност да бъде привлечен и главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, като подбудител на тези престъпления, тъй като по негово предложение е издадена престъпната и античовешка заповед за изискването на зелени сертификати, за да има човек право да работи и да има право да посещава обществени места, като по този начин се прави опит за отнемане на всички човешки права и свободи. Настоявам лицата, които изброих, по горе, а именно Владимир Люцканов, Стойчо Кацаров и Ангел Кунчев незабавно да бъдат арестувани, тъй като техните заповеди представляват висока обществена опасност и техните действия  са заплаха за националната сигурност и  живота на българските граждани. Към жалбата си прилагам и копие от престъпната заповед на Владимир Люцканов с която принуждава и заплашва  хората в Младежкия театър „Николай Бинев“ в гр. София, находящ се на бул. Ал. Дондуков 8- 10, че ако не си извадят зелен сертификат или иначе казано, ако доброволно не отидат да получат трайно увреждане от тестовете и експерименталните препарати наречени ваксини срещу Ковид, които както знаем причиняват и смърт, да не бъдат допускани на територията на Младежкия театър и по този начин той да има основание да ги уволни дисциплинарно, като самоотлъчка. Заявявам, че Люцканов, Кунчев и Кацаров  с престъпните  си заповеди извършват престъпленията принуда, заплаха, геноцид и апартейд, както и че незабавно трябва да бъдат задържани и привлечени под наказателна отговорност, като лица чийто действия представляват висока обществена опасност, заплаха за националната сигурност и в частност опасност за моя собствен живот и този на близките ми. В заключение искам да добавя, че и на 02.11. 2021 г. ми беше отказан какъвто и да е достъп до работното ми място, тъй се оказа, че  електронният чип, с който отварям врата на служебния вход вече е деактивиран и охраната вече не ме до пуска да вляза на територията на театъра, защото аз отстоявам своите конституционни, трудови и човешки права и нямам намерение да вадя каквито и да е зелени, розови, или каквито и да е вид сертификати, или иначе казано отказвам да се превръщам в медицински експеримент под каквато и да е форма. Категорично отказвам да участвам в каквито и да е медицински експерименти и интервенции над моето тяло и искам да защитите, моите трудови и човешки права и правото ми на живот и свобода. В жалбата си се позовавам на текстовете, които гарантират моите човешки и трудови права в Конституцията на Република България , текстовете в Кодекса на труда, текстовете в Наказателния Кодекс, според които над мен се извършват поредица от престъпления от страна на Люцканов и текстовете във всички международни конвенции и харти за правата на човека, които защитават моето достойнсвто, право на живот, право на труд и право на избор. 

Жалбата ми е от 10 страници и за написаното от мен по- горе се подписвам собственоръчно.

ВИДЕО:

144 Коментара
 1. Бай Иван казва

  Нека припомня, че само преди няколко дни федералният съд на САЩ отмени заповед на президента на САЩ за задължителна ваксинация на населението и я призна за нищожна!

 2. MonteGeP казва

  [url=http://cheapdrugs.store/#]sildenafil without a doctor’s prescription[/url]

 3. TimothyGup казва

  Hello2. And Bye2.

 4. Stewartjeo казва

  лор минеральные воды риверсайд коломенское москва
  санаторий в архипо осиповке изумруд 3 адлер отель лазурный берег гагры
  как приобрести путевку в санаторий жилье архипо осиповка санаторий в махачкале у моря

 5. Stewartkfc казва

  санаторий туберкулезный парк хаятт
  рейтинг отелей подмосковья все включено mercury отель сочи центр санаторий бургас в адлере
  мини отель три зайца мурманск пансионаты евпатория стерх гостиница якутск

 6. Stewartubg казва

  проспект октября 113 уфа санаторий ивушка сочи цены
  гостиница ладога сортавала отдых в геленджике в мае санаторий балкыш рейтинг
  санаторий джинал кисловодск на карте кисловодска сан марина гагра отзывы пансионаты абхазии отзывы

 7. Stewartuix казва

  бакирово отзывы отдых в сочи на зимние каникулы
  отель морской семидворье аквапарки на алтае кератодермия лечение
  шарм бридж резорт турагентство зима лето туры в крым 2022 году

 8. Stewarthsx казва

  гостиницы в задонске гостиница серпухов
  санатории в махачкале спа отель санкт петербург псков гостиница
  санаторий понизовка крым отель арючат домбай недорогой отдых с детьми

 9. VederTwtvqj казва

  wind rose hotel spa карпаты курорт
  отдых на праздники славучить олимпия саратов
  davo del kar самара санаторий жемчужина кавказа кисловодск официальный сайт санаторий надежда в ессентуках

 10. VederTwtqma казва

  дешевые гостиницы в твери курорты феодосии
  казань гостиница татарстан цены хостел небо русь железноводск официальный
  скидки на отдых в крыму турбаза озерки вязники официальный сайт долина нарзанов нальчик телефон

 11. VederTwtlby казва

  букинг кисловодск сочи ивушка
  отзывы аквалоо гисметео пицунда абхазия на 1 месяц отели калининграда у моря
  поезд или самолет отель горное настроение лагонаки лео гранд крым

 12. VederTwtpew казва

  зорька газета для детей и подростков казань отели гостиницы
  крым утес санаторий якты куль башкирия официальный сайт вавилон отель геленджик
  отель мрия ялта отель ной волгоград официальный сайт санаторий зеленый гай в туапсе официальный сайт

 13. VederTwtohh казва

  крым забронировать отель питер гостиница орбита
  алтай в сентябре пансионат подмосковья все включено елоховский отель москва официальный сайт
  отели в минеральных водах с бассейном янгантау схема расположения корпусов гостиница весьегонск

 14. VederTwtdkv казва

  санаторий самшитовая роща абхазия официальный сайт цены бассейн в боровом
  солнечная тропа на карте туры на алтай цены крым отели цены
  здравница евпатория официальный сайт санаторий им павлова сочи недорогие отели у моря 2021

 15. VederTwtzmx казва

  гостиницы в смоленске букинг абхазия гостевые дома
  отель сибирь улан удэ лучший отдых в краснодарском крае с детьми пятигорск санаторий лесная поляна отзывы
  курортный город сочи лермонтово отель голден хиллс санаторий бригантина

 16. VederTwtnlc казва

  какие цены пыть ях гостиницы
  санаторий им кирова крым официальный сайт карелия эко спа ванны йодобромные
  отель park inn невский санкт петербург отель престиж гостевой дом меридиан ялта

 17. VederTwtuwh казва

  санаторий недорого санаторий им кирова г пятигорск
  белокуриха алтай цены лечение опорно двигательного аппарата в сочи санатории крымское приазовье пансионат отзывы
  отель арника санаторий коралл адлер цены на 2021 санаторий горный горячий ключ официальный сайт

 18. VederTwtefu казва

  гостиницы в архипо осиповке рядом с морем виктория нерюнгри
  небуг гостевые дома с бассейном пансионат в абхазии балчуг вьюпоинт отель
  оркестра горизонт отзывы отдых в сочи все включено туры в крым дешево

 19. Fqlroa казва

  buy levaquin 500mg online cheap cost levofloxacin 250mg

 20. Bejtbk казва

  avodart usa purchase tamsulosin generic order ondansetron 8mg online cheap

 21. Eeecrq казва

  purchase aldactone pills buy spironolactone 25mg generic fluconazole medication

 22. Xatcff казва

  order ampicillin online order cephalexin 500mg buy erythromycin online

 23. zmozeroteriloren казва

  As soon as I noticed this site I went on reddit to share some of the love with them.

 24. Goxrps казва

  buy fildena generic bimatoprost spray buy methocarbamol 500mg for sale

 25. Gygzzk казва

  purchase suhagra online cheap estradiol 2mg cheap buy estradiol 2mg pills

 26. Ltwidy казва

  order lamictal 50mg online cheap order lamictal 200mg order retin cream for sale

 27. Sovogg казва

  tadalis 20mg pills avana without prescription order voltaren 50mg pill

 28. Dhjfdx казва

  indocin us indocin 75mg without prescription oral trimox 250mg

 29. Euqhfx казва

  buy cialis 10mg online male enhancement pills viagra pills

 30. Ctmfiv казва

  brand anastrozole 1 mg buy anastrozole 1mg for sale viagra sale

 31. Ofshmd казва

  cialis 5mg pas cher sildenafil 100mg sans ordonnance en pharmacie viagra pas cher

 32. Business & Investing Books казва

  My wife and i got really thrilled that Edward could conclude his research through your ideas he got using your site. It’s not at all simplistic to simply happen to be making a gift of solutions the rest could have been selling. And we all take into account we have the website owner to give thanks to for this. The main illustrations you made, the simple web site navigation, the relationships you can make it possible to instill – it’s most overwhelming, and it’s aiding our son and us consider that the subject matter is thrilling, and that is truly mandatory. Thank you for everything!

 33. Setdsb казва

  order prednisone 10mg pills buy deltasone 20mg pill viagra tablet

 34. Svifmj казва

  tadalafil fГјr frauen sildenafil 200mg kaufen ohne rezept sildenafil 200mg generika rezeptfrei kaufen

 35. Bvacio казва

  buy isotretinoin 10mg generic purchase stromectol online cheap ivermectina 6mg

 36. Wudnec казва

  buy modafinil 100mg online cheap buy modafinil 100mg purchase acetazolamide pill

 37. Rjrugq казва

  doxycycline buy online buy clomiphene 50mg pills order lasix online

 38. Qohssh казва

  altace oral buy avapro 150mg generic buy astelin without prescription

 39. Fovnir казва

  buy clonidine 0.1mg pill oral minocycline 100mg buy tiotropium bromide 9 mcg

 40. Hexmud казва

  buspar 10mg ca oral phenytoin 100mg order ditropan 5mg generic

 41. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really realize what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly also consult with my site =). We can have a link trade contract among us!

 42. Lztpzo казва

  order fosamax 35mg for sale famotidine 40mg cost pepcid 40mg sale

 43. The Best Places to visit in Quanzhou (China) казва

  Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great site.

 44. Qbefhz казва

  buy benicar 10mg generic divalproex over the counter diamox 250mg generic

 45. Xlwjup казва

  prograf tablet order urso 150mg pills buy generic urso 300mg

 46. Top Places to renew Wedding Vows in Yancheng (China) казва

  certainly like your web-site however you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth then again I?¦ll certainly come back again.

 47. Ultimate Handbook Guide to Bijie : (China) Travel Guide казва

  Valuable information. Lucky me I found your website by accident, and I’m shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

 48. Gwbfgo казва

  order isosorbide 40mg online brand imdur 20mg buy micardis 20mg without prescription

 49. Jhdizr казва

  bupropion 150mg without prescription order quetiapine 50mg sale cost quetiapine

 50. Hsqqnn казва

  buy molnunat 200 mg generic molnupiravir for sale oral lansoprazole 30mg

 51. Hswwvn казва

  sertraline pills lexapro 20mg brand buy sildenafil sale

 52. certainly like your web site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the reality on the other hand I¦ll surely come again again.

 53. Yuksxa казва

  salbutamol uk sildenafil oral sildenafil 100mg cheap

 54. Waktcl казва

  buy cialis 20mg online viagra ireland sildenafil for men over 50

 55. Xhltmd казва

  tadalafil brand name cialis price symmetrel 100 mg brand

 56. This design is incredible! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 57. Roulys казва

  buy naltrexone 50mg without prescription buy aripiprazole online aripiprazole 30mg canada

 58. Ndqhpn казва

  avlosulfon cost buy aceon without prescription order aceon 8mg online cheap

 59. Fckkhp казва

  order generic medroxyprogesterone 5mg provera 10mg us purchase cyproheptadine pills

 60. Sharlessnegm казва

  cancun res
  [url=https://caefilktiwer1988.blog-ezine.com/16360850/story-about-banana-cream-pie-recipe-easy]aquatic freestanding tub[/url]

 61. Jhlspf казва

  buy modafinil 100mg sale order provigil without prescription ivermectin covid

 62. Cnbbbh казва

  cost fluvoxamine 100mg buy cymbalta generic glucotrol cheap

 63. Sharlesvxhnj казва

  cancun all inclusive cheap deals
  [url=https://slebamermo1982.estate-blog.com/17755614/history-about-recipe-for-banana-cream-pie-easy]all about cancun[/url]

 64. Sharlesddyxb казва

  secrets resorts cancun adults only
  [url=https://pruchapverwei1975.like-blogs.com/16310316/story-about-recipe-banana-cream-pie-easy]cancun mexico vacation all inclusive[/url]

 65. Sharlesczrmb казва

  cancun all inclusive vacation packages best deals
  [url=https://phaecrussibi1979.azzablog.com/16382251/history-about-easy-banana-cream-pie-recipe-with-vanilla-wafers]all inclusive resort in cancun[/url]

 66. Gzbcjg казва

  order isotretinoin 10mg generic order deltasone 20mg prednisone drug

 67. Hello. splendid job. I did not imagine this. This is a great story. Thanks!

 68. Sharlesaxbpm казва

  best cancun clubs
  [url=https://alwebtovo1988.articlesblogger.com/37896061/history-about-easy-banana-cream-pie-filling-recipe]all inclusive cancun vacations with flight[/url]

 69. Fnrhdg казва

  buy piracetam 800mg online cheap order viagra 100mg generic order viagra without prescription

 70. Sharlesggxrw казва

  adults hotels in cancun
  [url=п»їhttps://bersnikuten1976.ezblogz.com/46497710/tale-about-easy-banana-cream-pie-recipe-with-cream-cheese]beach resort cancun mexico[/url]

 71. Sharlesqtfrv казва

  best food at all inclusive resorts cancun
  [url=https://falteconpast1973.fireblogz.com/46046003/story-about-recipe-for-easy-banana-cream-pie]is cancun in the us[/url]

 72. Gnwyjf казва

  order zithromax 500mg generic buy neurontin online buy gabapentin online

 73. Sharlesbsmux казва

  best kid friendly all inclusive resorts in cancun
  [url=https://clifesleita1981.dgbloggers.com/19476136/tale-about-easy-banana-cream-pie-recipe-no-bake]adults only cancun[/url]

 74. Olgiwg казва

  cheap tadalafil sale order tadalafil 5mg sale sildenafil 150mg price

 75. Geufkt казва

  furosemide generic buy hydroxychloroquine order plaquenil 200mg online

 76. Uzrpxe казва

  tadalafil 10mg pill buy clomipramine 25mg pill cheap anafranil

 77. Mzvpei казва

  buy chloroquine 250mg without prescription buy olumiant online cheap olumiant oral

 78. Mmchpq казва

  sporanox 100mg uk sporanox 100 mg cost order generic tindamax 500mg

 79. Sharleshpejv казва

  best all inclusive hotel cancun
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]hotel luxury cancun[/url]

 80. Xecqxf казва

  buy metformin 1000mg online cheap order metformin 1000mg sale order tadalafil 40mg sale

 81. Sharlesaqjww казва

  allinclusive cancun hotel
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]cancun vacation deals all inclusive[/url]

 82. Sebcas казва

  buy olanzapine 10mg online cheap buy diovan 160mg brand valsartan 80mg

 83. Sharlesmqpzp казва

  camcun
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]all inclusive hotels in cancun[/url]

 84. Sharleszfktt казва

  hoteles resort cancun
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]royalton chic punta cana[/url]

 85. Oxuyti казва

  norvasc ca order cialis 40mg pill tadalafil 40mg uk

 86. Sharleslueew казва

  vacation packages all inclusive cancun
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]cancun couples[/url]

 87. Qalfdr казва

  order clozaril 100mg generic order decadron order decadron without prescription

 88. Sharlesvfkhu казва

  luxury family resorts in cancun
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]mexican themed bathroom[/url]

 89. Sharlescsaop казва

  all inclusive cancun vacations with flight
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]moon palace cancun excursions[/url]

 90. Sharlestxgvu казва
 91. Akpkpy казва

  generic zyvox 600mg casino world casino online usa

 92. Sharlespukqh казва
 93. Veirke казва

  buy prilosec online where can i buy a research paper free slot machine games

 94. Sharlesgnqve казва
 95. Sharlesasnxr казва
 96. Dmogmu казва

  buy lopressor generic atenolol usa order levitra 20mg online cheap

 97. Ufxsju казва

  help writing papers best online casino for money slots games

 98. Rusgzf казва

  purchase vardenafil online pregabalin 75mg pill medrol 8mg pills

 99. alanya escort казва

  I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

 100. Hyoguj казва

  pre written essays for sale assignment company sildenafil 50mg oral

 101. Ljfczp казва

  order clomiphene online cheap order clomiphene 50mg generic online roulette game real money

 102. Rvytpo казва

  tadalafil 10mg cost sildenafil 20 mg viagra 100mg tablet

 103. Ozxxzh казва

  triamcinolone 4mg without prescription aristocort 10mg price desloratadine 5mg ca

 104. Oykgjv казва

  priligy 60mg canada purchase misoprostol without prescription synthroid 150mcg ca

 105. Mjxdea казва

  cialis 5mg price buy viagra for sale sildenafil for women

 106. Jcyhmi казва

  xenical 120mg ca buy diltiazem 180mg generic brand acyclovir 400mg

 107. Lzlkia казва

  order tadalafil 40mg pills buy cialis sale buy plavix 150mg pills

 108. Nxkzxy казва

  zyloprim over the counter purchase zyloprim without prescription purchase ezetimibe online cheap

 109. Odfohq казва

  methotrexate 2.5mg without prescription buy methotrexate 10mg generic order reglan

 110. Qkgwti казва

  buy domperidone 10mg pills order motilium cyclobenzaprine ca

 111. Kbeboo казва

  losartan 50mg us topamax price order topiramate 200mg online

 112. Rqpref казва

  ozobax online order ketorolac price purchase toradol

 113. Ncqilv казва

  buy sumatriptan 25mg order avodart online cheap dutasteride online

 114. Rnbrfp казва

  colchicine drug brand colchicine casino games

 115. Gfaefx казва

  zantac 300mg generic zantac 300mg without prescription celebrex cheap

 116. Iplklz казва

  online blackjack real money sugarhouse casino online free slot games for fun

 117. Xpyvew казва

  flomax 0.4mg oral aldactone 25mg for sale brand spironolactone

 118. Lcspdo казва

  order tadalafil 5mg for sale buy cialis 40mg sale order generic cipro

 119. Bmabxt казва

  buy simvastatin pills brand valacyclovir 1000mg order proscar generic

 120. Aulabs казва

  order flagyl 200mg flagyl 400mg oral bactrim price

 121. Iikgfl казва

  buy fluconazole 200mg pills oral diflucan 100mg sildenafil online

 122. Rzaioj казва

  order keflex 125mg sale keflex cost erythromycin over the counter

 123. Ccyuus казва

  order generic tadalafil 10mg tadalafil cheap viagra pills 50mg

 124. Lcewla казва

  order viagra 50mg online tadalafil cost tadalafil 40mg tablet

 125. Gedonu казва

  ceftin 500mg drug bimatoprost over the counter order robaxin for sale

 126. Ctlolk казва

  desyrel 50mg uk suhagra oral order aurogra 50mg sale

 127. Bgirrs казва

  cheap custom essays order stromectol pill ivermectin 3mg for sale

 128. Hhzhox казва

  sildalis order online cost lamictal 50mg order lamictal online

 129. Wjdgki казва

  order deltasone 20mg order generic isotretinoin 10mg order amoxil 250mg online cheap

 130. Nuhtbs казва

  purchase sildenafil sale viagra fast shipping is cialis generic

 131. Hcuxfr казва

  best online casinos real money play poker online real money order cialis 40mg online cheap

 132. Wihokf казва

  order zithromax sale buy gabapentin 600mg sale neurontin cost

 133. Drutraway казва

  Може да се насладите на всички възможности, които сайтът на Palms Bet ви предлага, от всяко едно устройство. Букмейкърът е разработил Palms Bet Mobile App, което приложение само по себе си не може да бъде изтеглено. То е олекотена версия на сайта, и ви позволява да играете казино игри и да правите спортни залози от мобилно устройство, без това да нарушава функционалността и да разваля хазартното изживяване. Има ли официален лиценз Палмс Бет? Сред богатото разнообразие от игрални съоръжения, предлагани в ПалмсМеркюр Казино, има по нещо за всеки вкус и стил на игра. Гордост за него представлява уникалният за България 3D джакпот – MyPlaymateJackpot. https://freefirsttest.com/home/community/profile/terenceely62478/ Безспорно слотовете са най-популярните игри във всяко казино, независимо дали е онлайн или офлайн. Вече знаете, че ротативките, или още наречени “слот игри”, са първите изобретени хазартни машини. Те обаче се радват на също толкова голяма популярност и в онлайн пространството, където има стотици разновидности с най-различни символи, звуци и графики, сред които да избирате. Ротативките и блекджек са били първите налични игри в онлайн казината.

 134. NureWreks казва

  Το καζίνο Live Netbet εξελίσσεται συνεχώς και δημιουργεί μία φοβερή εμπειρία. Αρχικά αποτελεί έναν παγκόσμιο κολοσσό με δραστηριοποίηση σε όλη την Ευρώπη. Το όνομά του και μόνο αποτελεί εγγυητήριο για την ασφάλεια και την αξιοπιστία, ένα από τα σημαντικότερα requirements για την επιλογή του παιχνιδιού μας. Ναι, η NetBet είναι ένας πάροχος με παγκοσμίως γνωστό όνομα στην αγορά, είναι ένας πάροχος της ψηφιακής διασκέδασης που ακολουθεί πιστά το γράμμα του νόμου και συμμορφώνεται σε όλους κανόνες περί ασφάλειας, αξιοπιστία και διαφάνειας των συναλλαγών. https://forestfirehub.com/community/profile/katefisken00219/ Υπάρχουν στο διαδίκτυο κάποια online καζίνο χωρίς κατάθεση, τα οποία προσφέρουν τα λεγόμενα no deposit casino bonus. Πρόκειται Δηλαδή για online καζίνο, στα οποία ένας παίκτης μπορεί να εγγραφεί και να παίξει δωρεάν καζίνο χωρίς κατάθεση. Αυτά πιο συγκεκριμένα τα καζίνο ονομάζεται no deposit casinos. JOKER ΚΑΖΙΝΟ Κανόνες ρουλέτας Ορισμένα διαδικτυακά καζίνο επιτρέπουν στους παίκτες να παίζουν κουλοχέρηδες δωρεάν και να κερδίζουν πραγματικά χρήματα χωρίς μπόνους κατάθεσης. Ωστόσο, η ανταμοιβή έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως το παιχνίδι μέσω απαιτήσεων και τη νίκη. Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι παίκτες θα βρουν δωρεάν κουλοχέρηδες για να δοκιμάσουν με μπόνους και να κερδίσουν πραγματικά χρηματικά έπαθλα.

 135. Syngqu казва

  free online blackjack buy stromectol modafinil brand

 136. Qymuul казва

  furosemide pills doxycycline 200mg usa order hydroxychloroquine pill

 137. pealf казва

  การเล่นคาสิโนออนไลน์นั้นสนุกและยังมีโอกาสชนะเงินอีกด้วย คุณสามารถเล่นคาสิโนออนไลน์ได้แม้ว่าคุณจะไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็ตาม คาสิโนออนไลน์เป็นที่รักของผู้คนนับล้านทั่วโลกและมีมานานหลายปี เนื่องจากคาสิโนออนไลน์รายแรกเริ่มให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต การพนันรูปแบบนี้จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ การพนันเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย และไม่ต้องออกจากบ้าน
  https://eafieldschools.net/forum/profile/earthajasprizza/
  ไม่มีการแข่งขันในส่วนที่เลือก กรุณาเลือกการแข่งขันอื่นในเมนูกีฬา พันธมิตรกีฬา: If nothing happens, download Atom and try again. 3.เลือกแม่แบบจะเข้าสู่หน้าถัดไปคือหน้าที่สาารถใส่คำที่ต้องการได้ ทั้งนี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการตารางบิงโกขนาดเท่าไร สล็อตแตกง่าย ซื้อฟรีสปินได้ โบนัส 500 สมัครฟรี กดเลย >>> PG Slot auto

 138. Asjact казва

  buy generic fildena 50mg buy tamoxifen 10mg purchase rhinocort online cheap

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече