Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Светозар Пенчев – Уволниха ме защото нямам зелен сертификат

Жалба за нарушаване на трудовите, конституционите и общо човешките ми права

От Светослав Светозаров Пенчев Работещ в Младежки театър „Николай Бинев“ в гр. София, находящ се на бул. Ал. Дондуков 8-10На 27.10.2021г. около 8, 25 часа сутринта , бях възпрепятстван да достигна до работното си място, от охранителя, който осъществява пропускателен режим при влизането в сградата на театъра, „от към служебният вход,“ който се намира откъм ул. „Малко Търново “ в гр. София.  Охранителят, който зная, че се казва Цветан ми поиска „зелен сертификат“, за да ме допусне в театъра и да отида на работното си място. Аз го попитах, на какво основание ме възпрепятства да отида на работното си място и дали има вътрешна заповед за изискването на зелен сертификат, както и на какво основание и на кой член от Конституцията на Република България и на кой закон се основава това изискване. Той ми отговори, че това е заповед на директора на театъра Владимир Люцканов. Показа ми  хвърчащ лист от шест напечатени изречения , без да има никъде на този хвърчащ лист трите имена на издателя на заповедта, подпис със син химикал и мокър печат на театъра в който работя близо 2 години на трудов договор. Казах на охранителя, че трябва да ме допусне, тъй като нарушава моите трудови и човешки  права. Тъй като имам електронен чип за отваряне на входната врата влезнах в театъра без да искам каквото и да е позволение,  за да се срещна с директора на театъра Владимир Люцканов и, за да мога лично да се запозная с въпросната заповед за да я оспоря, както и да отида на работното си място, за да започна да изпълнявам моите служебни задължения. Около 12.30 часа разбрах, че директорът на театъра Владимир Люцканов е вече в кабинета си и аз отидох при него за да се запозная лично с „издадената от него престъпна писмена заповед за това, че се изисква зелен сертификат “ за да бъда допуснат до работното си място. Когато, Владимир Люцканов ме видя и разбра за какво съм отишъл при него, той извика СОТ, а аз и мои познати, които бяха дошли с мен за да ме подкрепят на основание Конституцията на Република България (КРБ)( Чл. 56.
Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник)., извикахме полицейски екип , чрез телефон 112, за да констатират, че съм възпрепятстван от директора на театъра Владимир Люцканов да изпълнявам своите служебни задължения и чрез изискването на въпросният зелен сертификат се нарушават моите трудови и човешки  права и по КРБ чл. 16 и по Кодекса на труда (КТ), а също срещу мен се извършват поредица от престъпления от страна на Люцканов по Наказателния кодекс (НК), а имено чл. 143, чл.172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, както и се нарушават моите общочовешки права по международните конвецнции и харти за правата на човека, които имат наднационална юристдикция и са част от вътрешното законодателство на Република България. Както поясних, това възпрепятстване е неправомерно срещу мен и  от страна на Владимир Люцканов и от страна охранителя, който изпълнява престъпната заповед на Люцканов. С изискването на този зелен сертификат беше извършено престъпление принуда по чл. 143 от НК, престъпление против трудовите ми права по чл. 172 от НК и по Кодекса на труда, като и престъпления по чл. 416, чл. 417, чл. 418 от НК (Унищожаване на групи от населението (геноцид) и апартейд (Загл. доп. – ДВ, бр. 95 от 1975 г.)). Искам да поясня, че в деня в който, бях за първи път възпрепятстван да достигна до работното си място, Люцканов не ми предостави въпосната заповед с която нарежда, да не бъдат допускани служители на театъра на работните си места без „зелен сертификат“. Люцканов, само се позоваваше на претсъпната заповед на минисъра на здравеопазването в Република България, която е поднормативен акт и по своята същност е нищожна, тъй като влиза в пряко противоречие с върховният закон на България, а имено Конституцията на Република България, като се позовавам на членовете от КРБ, чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57, както и по текстовете от Кодекса на труда, а също и по членовете от Наказателния кодекс, чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл.418. Освен,че на 27.10. 2021 г. бях въпрепятстван да отида на работното си място и да изпълнявам своите работни задължения, Люцканов ме заплаши, че ако на следващия ден не представя престъпния „ зелен сертификат“ , няма да бъда допуснат повече на работното си място и ще бъда дисциплинарно уволнен, като самоотлъчка.  Дейстията на Люцканов могат да бъдат потвърдени и от свидетелите, които бяха с мен, които след като подадох жалба срещу Владимир Люцканов на 27.10.2021 г.  в 05 –РУ – СДВР, потвърдиха казаното от мен до тук в свидетелски показания. Моля , към жалбата ми срещу Владимир Люцканов директор на младежкия театър „Николай Бинев“ в гр. София да бъде добавено, че престъпленията от негова страна  срещу мен, принуда и заплаха, както и срещу моите конституционни и трудови и общо човешки  права  продължиха и на 28.10.2021 г. В продължение на престъпленията, които Владимир Люцканов извърши срещу мен на 27. 10. 2021 г, на 28. 10.2021 г. той продължи със заплахите си и по негово нареждане, ми беше връчена вътрешна престъпна  заповед  от неговата секретарка във време в което аз изпълнявах своите служебни задължения. Въпросната вътрешна заповед, по своята същност е престъпление срещу моите човешки, конституционни  и трудови права. Тя е  престъпление срещу текстовете в Конституцията на Република България чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57. Издаването на същата заповед е престъпление и според текстовете на Наказателния кодекс на Република България, а именно, чл. 143 (престъпление принуда), чл. 172 (Престъпления против трудовите права на гражданите) , чл. 416, чл. 417, чл. 418 , чл. 419, чл. 419 а  (Унищожаване на групи от населението (геноцид) и апартейд ). Заповедта е престъпление и срещу моите трудови права по Кодекса на труда. Заповедта на Люцканов А-13/21.10. 2021г. (копие от която съм приложил в допълнението към жалбата си до 05- РУ- СДВР, което внесох на 28.10.2021 г.)е нищожна и престъпна и защото е и със задна дата, тъй като такава на 27.10.2021 г.
не ми беше предоставена и това могат да го докажат свидетелите, които бяха с мен. Самата заповед е нищожна  и по смисъла на чл. 4, чл. 5, чл. 6. Чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57 от Конституцията на Република България, тъй като заповедите не могат да са над върховния закон и да са в противоречие с него, а имено Конституцията на Република България. Заповедта на Люцканов е престъпление и по смисъла на текстовете от Наказателния кодекс чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, чл. 419. Чл. 419 а. Самата заповед на Люцканов се позовава на друга престъпна и нищожна заповед, която е  поднормативен акт издаден от Министъра на здравеопазването РД-01-856/19.10. 2021, който също е нищожен и по своята същност и е в противоречие с КРБ, по смисъла на чл. 4, чл. 5, чл. 6. Чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57 от Конституцията на Република България (КРБ) и е престъпление срещу неотменимите права на гражданите на Република България по чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. Чл. 57 от КРБ. Освен това въпросната заповед на Министъра на здравеопазването е поредица от престъпления  и по Наказателния кодекс чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, чл. 419. Чл. 419 а. И  вътрешната заповед на Владимир Люцканов и Заповедта на служебния министър на Здравеопазването Стойчо Кацаров, са насочени срещу моят живот и моята свобода  и пряко засягат моите Констуционни, трудови и човешки права , гарантирани и  по Международни и Европейски правни документи, като  Конвенции,  Декларации и Резолюции, които България е ратифицирала от 1948 г. до днес, които са директно приложими за страната ни и действащи пряко над националното ни законодателство: А имено:1. Всеобщата Декларация за правата на човека приета през 1948 г. на ООН2. Конвенция за преследване и наказаване на престъплението геноцид, Приета на 9.12.1948 г. с резолюция 260 A (III) на Общото събрание на ООН.  Ратифицирана  от България с Указ № 300 от 23.06.1950 г.3. Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 година на Организацията на обединените нации4. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на на Съвета на Европа – (Ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г. – ДВ, бр. 66 от 1992 г. В сила за Република България от 7 септември 1992 г.) Допълнена с Протокол № 2 от 06.05.1963 г., изменена с Протокол № 3 от 06.05.1963 г., Протокол № 5 от 20.01.1966 г., Протокол № 8 от 19.03.1985 г. Обн. ДВ. бр.80 от 2 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г., попр. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010 г.5. Европейска конвенция за правата на човека на Европейски съд по правата на човека Страсбург към Съвета на Европа6. Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (2016/2239(INI))На  29. 10.2021 г. , отново ми се попречи да достигна до работното си място, затова ,че нямам и нямам намерение да имам „зелен сертификат“. Въпреки това аз отидох на работното си място, като използвах електрония чип за да отворя вратата на служебния вход, тъй като това е мое право и по Конституцията на Република България чл. 16 , по текстовете от Кодекса на труда, както и по международните конвенции и харти за правата на човека.


Заявявам ,че от страна на Владимир Люцканов съм подложен на постоянен психически тормоз и заплахи, затова, че не желая да се ваксинирам с продукти, които са в експериментална фаза . Мотивите ми за моя отказ от ваксинация   са въз основа на  достатъчно данни за това ,че стотици хиляди хора са починали имено след т.н. ваксинации срещу ковид.  Вече  има достатъчно доказателства, че във въпросните фарамацефтични продукти има вещества несъвместими с живота, като например отровен  хидрогел на Дарпа, магнито токсичен графенов оксид, метални наночастици и шипови протеини, който причиняват респираторни проблеми, проблеми с нервната система, образуване на тумори, съсиреци, след което следва  смърт. Заявявам, че аз няма да се подложа на медицински експерименти или иначе казано  на самоубийствена ваксинация, както и няма да се подложа на каквито и да е  писиар  или антигеннни тестове, за които вече има достатъчно доказателства, че могат да доведат до критично увреждане на здравето и дори смърт. Моля да подведете под наказателна отговорност Владимир Люцканов  директор на Младежкия Театър „Николай Бинев“ в София, за престъпленията по Наказателния кодекс чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, чл. 419. Чл. 419 а. , като и  за престъпление по ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО (Чл. 6. (1) Който на публично място носи облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето, се наказва със:1. глоба в размер на 200 лв. – за първо нарушение;2. глоба в размер на 1500 лв. – за всяко следващо нарушение.(2) Ако нарушителите са длъжностни лица, наказанието е:1. глоба в размер на 500 лв. – за първо нарушение;2. глоба в размер на 2000 лв. – за всяко следващо нарушение.(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на подбудителите и допустителите.).Базирайки се на този закон, заявявам, че няма да нося никакви намордници и маски, които освен, че нарушават моето човешко достойнство, ми пречат да дишам нормално и сами по себе си са забранени според този закон. Отказвам да изпълнявам каквито и да е нищожни заповеди, които влизат в колизия с моите човешки права гарантирани по КРБ, КТ, НК и всички международни правни конвенции и харти за правата на човека. Моля да подведете под наказателна отговорност Владимир Люцканов  директор на Младежкия Театър и за престъпление срещу моето човешко право на живот, което освен от Конституцията е защитено и от текстовете в международните Конвенции и харти по правата на човека . За същите престъпления моля да бъде подведен под наказателна отговорност министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров, тъй като с издаването на заповедта за изискване на зелени сертификати, се извършва престъпление принуда (чл. 143 от НК), за принудителна  ваксинация и принудителна медицинска интервенция, каквито се явяват вземането на анти генни и ПИ СИ Ар  тестове и по смисъла на  текстовете от  Наказателния кодекс това са поредица от престъпления  по чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, чл. 419. Чл. 419 а. С тези принудителни действия и Люцканов и Кацаров  извършват и  престъпления срещу Конституционните права на гражданите  на Република България и престъпления срещу трудовите права, гарантирани по Кодекса на труда и срещу общочовешките права гарантирани във всички международни конвенции и харти за правата на човека, които са наднационални и са част от вътрешната законова уредба. Люцканов и Кацаров  с техните заповеди извършват най – голямото престъпление, а именно престъпление срещу човечеството. Според Нюрмбергкия кодекс извършителите и подстрекателите на  всеки медицински експеримент, който се извършва с  хора, без тяхното позволение, както и с принуда над тях и заплахи към тях под каквато и да е форма, се наказват с най -тежкото наказание предвидено в този международно признат правен документ.
Настоявам също под наказателна отговорност да бъде привлечен и главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, като подбудител на тези престъпления, тъй като по негово предложение е издадена престъпната и античовешка заповед за изискването на зелени сертификати, за да има човек право да работи и да има право да посещава обществени места, като по този начин се прави опит за отнемане на всички човешки права и свободи. Настоявам лицата, които изброих, по горе, а именно Владимир Люцканов, Стойчо Кацаров и Ангел Кунчев незабавно да бъдат арестувани, тъй като техните заповеди представляват висока обществена опасност и техните действия  са заплаха за националната сигурност и  живота на българските граждани. Към жалбата си прилагам и копие от престъпната заповед на Владимир Люцканов с която принуждава и заплашва  хората в Младежкия театър „Николай Бинев“ в гр. София, находящ се на бул. Ал. Дондуков 8- 10, че ако не си извадят зелен сертификат или иначе казано, ако доброволно не отидат да получат трайно увреждане от тестовете и експерименталните препарати наречени ваксини срещу Ковид, които както знаем причиняват и смърт, да не бъдат допускани на територията на Младежкия театър и по този начин той да има основание да ги уволни дисциплинарно, като самоотлъчка. Заявявам, че Люцканов, Кунчев и Кацаров  с престъпните  си заповеди извършват престъпленията принуда, заплаха, геноцид и апартейд, както и че незабавно трябва да бъдат задържани и привлечени под наказателна отговорност, като лица чийто действия представляват висока обществена опасност, заплаха за националната сигурност и в частност опасност за моя собствен живот и този на близките ми. В заключение искам да добавя, че и на 02.11. 2021 г. ми беше отказан какъвто и да е достъп до работното ми място, тъй се оказа, че  електронният чип, с който отварям врата на служебния вход вече е деактивиран и охраната вече не ме до пуска да вляза на територията на театъра, защото аз отстоявам своите конституционни, трудови и човешки права и нямам намерение да вадя каквито и да е зелени, розови, или каквито и да е вид сертификати, или иначе казано отказвам да се превръщам в медицински експеримент под каквато и да е форма. Категорично отказвам да участвам в каквито и да е медицински експерименти и интервенции над моето тяло и искам да защитите, моите трудови и човешки права и правото ми на живот и свобода. В жалбата си се позовавам на текстовете, които гарантират моите човешки и трудови права в Конституцията на Република България , текстовете в Кодекса на труда, текстовете в Наказателния Кодекс, според които над мен се извършват поредица от престъпления от страна на Люцканов и текстовете във всички международни конвенции и харти за правата на човека, които защитават моето достойнсвто, право на живот, право на труд и право на избор. 

Жалбата ми е от 10 страници и за написаното от мен по- горе се подписвам собственоръчно.

ВИДЕО:

36 Коментара
 1. child porn

  Светозар Пенчев

  http://phenix-hk.com/archives/908

 2. porn

  Светозар Пенчев – Уволниха ме защото нямам зелен сертификат – Pero.bg

  http://mysend.ir/پنل-نمایندگی-پیام-کوتاه-mysend/

 3. Светозар Пенчев – Уволниха ме защото нямам зелен сертификат – Pero.bg

  https://scoccia4ever.com/loris-642/

 4. Zfpfxv казва

  purchase sumatriptan generic imitrex 50mg pills purchase levaquin online cheap

 5. Jkxiqd казва

  ondansetron online buy ondansetron pills spironolactone 25mg ca

 6. Woexzf казва

  order dutasteride without prescription buy zantac 300mg pill ranitidine over the counter

 7. Jlzvpz казва

  simvastatin uk order simvastatin 20mg generic oral valtrex

 8. Atgeuj казва

  where can i buy ampicillin buy ampicillin online order amoxil for sale

 9. Ppofye казва

  order proscar brand fluconazole 100mg fluconazole 200mg brand

 10. Gpypgr казва

  purchase baycip without prescription – buy ciprofloxacin 500mg online cheap cheap amoxiclav

 11. Gufpjq казва

  cipro 500mg canada – purchase bactrim pill cheap clavulanate

 12. Pulpha казва

  flagyl 400mg brand – zithromax 250mg drug buy azithromycin 500mg sale

 13. Zzshxg казва

  ciplox usa – buy generic chloromycetin online erythromycin 500mg price

 14. Ystesi казва

  buy valacyclovir 1000mg online cheap – acyclovir 800mg us zovirax order online

 15. Delkgp казва

  ivermectin 6mg tablet – where can i buy sumycin tetracycline 250mg without prescription

 16. Crinjb казва

  buy metronidazole pills – buy terramycin medication buy azithromycin 500mg generic

 17. Cdvnor казва

  buy ampicillin paypal penicillin for sale online buy amoxil pill

 18. Fofawv казва

  buy generic lasix diuretic – warfarin 2mg uk captopril 25 mg cost

 19. Nyoheu казва

  order retrovir 300mg generic – buy metformin online cheap allopurinol without prescription

 20. Hwacrz казва

  glycomet 1000mg oral – buy generic duricef lincomycin 500 mg usa

 21. Cubdtc казва

  purchase clozapine sale – famotidine 20mg without prescription pepcid 40mg over the counter

 22. Olzshl казва

  buy quetiapine 100mg generic – buy ziprasidone 40mg without prescription eskalith for sale

 23. Bgrdrz казва

  buy hydroxyzine without prescription – order atarax 10mg pills buy generic endep 25mg

 24. Fdssuc казва

  order clomipramine 50mg sale – mirtazapine 30mg cost order doxepin for sale

 25. Wztkqa казва

  how to get amoxil without a prescription – erythromycin usa buy cipro 500mg generic

 26. Nfexch казва

  buy clavulanate pills for sale – ciprofloxacin cheap generic baycip

 27. Jjfrhh казва

  buy clindamycin medication – order generic chloromycetin buy chloromycetin generic

 28. Mrhdhs казва

  buy zithromax online cheap – purchase tetracycline buy ciprofloxacin 500 mg without prescription

 29. Nnsjfi казва

  buy ventolin 4mg without prescription – seroflo drug brand theo-24 Cr

 30. Vxyplb казва

  ivermectin 12mg – order levaquin 500mg without prescription order generic cefaclor 500mg

 31. Hogceq казва

  desloratadine online – order triamcinolone 10mg generic order albuterol generic

 32. Xaciem казва

  medrol tablets – claritin us azelastine 10 ml canada

 33. Jmozhe казва

  glyburide pill – pioglitazone 15mg uk forxiga generic

 34. Oztept казва

  repaglinide canada – order repaglinide for sale buy jardiance 25mg online cheap

 35. Skfvsl казва

  generic glycomet 1000mg – buy losartan no prescription buy cheap precose

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече