Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Ултиматум от Партия БНО и Национално Движение „Крумови закони“

ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДО
СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ


На основание чл.33 от Устава на ООН ние Суверена на Република България
ДЕКЛАРИРАМЕ, че над нас и останалите 196 държави член на ООН се извършва
терористичен акт под кодовото название Ковид 19 ДОБРЕ ПЛАНИРАН ПЛАН КОЙТО
Вие обслужвате в интерес на чужди сили известно на обществото в световен мащаб
самоопредели ли се като елит решили видиш ли да създава Нов Световен Ред. Искаме да
Ви припомним, че Р България е Суверенна държава и тук командва Суверена. Това, че
Ви търпяхме толкова време беше за да не се стигне до този момент, но ако ще ни
убивате или превръщате в роби нали разбирате, че няма какво да губим, да Ви
припомним че ни ограбихте тотално, за нас Вие като институции ведно Европейската
Комисия, СЗО и ООН сте едни терористични ОПГ – терористи. И тъй като Вие отдавна
изчерпахте първо търпението така и доверието е тотално изчерпано в порядъка на близо
две години в световен мащаб по нареждане на Световната здравна организация се
извършва най-голямото престъпление срещу човечеството поддържано с корупции като
по измамен начин с предлог „пандемия Ковид 19“ и Вие местните управници в
качеството Ви на Троянски кон чрез измама искате да ни имплантирате-инсталирате
електромагнитен излъчвател имащ за цел да променят хората биологически, но също
така и да бъдат маркирани като стока по патент на Рокфелер. Та кои сте Вие? Целта на
всичко това е заличаването на стария начин на живот и въвеждане на цифров
концентрационен лагер така наречени умни градове и селища. Така в порядъка на две
години ни обгазявате по въздух като ни разболявате с химични препарати с неясен
произход като по медиите се твърди за графенов оксид за да ни изнудите да приемем
препарати набедени за ваксини. В порядъка на близо две години нито една държава не
отчете изолат на SARS – CoV2 потвърдено с Решение № 4 от 14.05.2021 на Проф. д-р
Тодор Кантарджиев. Изнудвате ни да сме консуматори на ПСР тестове когато
изобретателя Кари Мълис обяви, че ПСР теста на не е годен за лабораторно изследване
и маски като с писмо № РД-01-730/27.08.2021 „в заключение ни информирате, че
Министерство на здравеопазването не разполага с документи от научни
изследвания за ползите от маските.“
Чл.52, ал.3 КРБ „Държавата закриля здравето на гражданите …..“, но не и
тогава когато чрез измама, шантаж привежда в изпълнение експеримент насочен към
нашето частично или цялостно унищожение без нашето съгласие чл.1, трето тире от
Нюрнбергския Кодекс „трябва да даде съгласие, без да използва срещу него
елементи на намеса или употреба на сила, измама, преоценка на информация или
друга скрита форма на принуда или насилие;“
Не Ви ли стана ясно, че народите се пробудиха от всички страни и плана “Agenda
2030” няма да се осъществи, а докато Вие Министри, полиция, военни, журналисти –
мисирки, прокуратура, съдии, математици се представяте за лечители вадите на
протест включително и медиците срещу Вашите геноцидни действия за унищожението
на Човечеството по програмата „Ковид-19“ (Бил Гейтс я нарича „Пандемия версия
1.0“, като ще има и 2.0, а COVID e съкращение от Certificate Of Vaccine Identification,
или на български „сертификат за идентификация на ваксина“). Укривате химичния
състав с предлог търговска тайна и инсталирането на електромагнитен излъчвател
имащ за цел да се променят хората биологически, но също и да бъдат маркирани като
стока та сега правите опити да посегнете и на децата. Искаме да припомним, че
търговската тайна не е по-важна от човешкото здраве и живот. Този патент вече
принадлежи на семейство Рокфелер и е част от инициативата „Баркод за цял живот“, с
който се маркират и следят всички живи организми. Това означава, че вече никаква
форма на живот няма да е същата. Просто ни модифицирате ДНК кода за да бъдем
патентовани. Искат да сме тяхна стока. Нещо като животни в обор, които са маркирани
чрез жигосване, чипове и др. методи като няма да имаме нищо, но видиш ли щели сме
да бъдем щастливи. Излиза Сталинка Георгиева и публично заявява че ваксините били
основна икономическа политика, човека е основен ресурс, а Вие тази търговия
наричате устойчиво развитие. Объркали сте робите.
На основание чл.1, ал.2 „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се
осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази
Конституция.“ и ал.3 „Никоя част от народа, политическа партия или друга
организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява
осъществяването на народния суверенитет.“, чл.29 от КРБ, ал.1 „Никой не може да
бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение,
както и на насилствена асимилация.“ и ал.2 „Никой не може да бъде подлаган на
медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.”,
чл. 57, ал.1 „Основните права на гражданите са неотменими.“, ал.2 „Не се допуска
злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или
законни интереси на други.“ и ал.3 „При обявяване на война, на военно или друго
извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването
на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29,
31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37.“
На основание чл.5, ал.1 КРБ „Конституцията е върховен закон и другите
закони не могат да и противоречат.“ Сами разбирате че Заповедите не могат да
противоречат на Конституцията. За да бъде приложима нормата на чл.5, ал.4 КРБ
„Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и
влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната.
Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им
противоречат.“, но не и тогава когато противоречат на основните човешки права и
свободи, право на живот особено когато те са ратифицирани от неоправомощени,
неупълномощени, неоторизирани от съобразени с Конституцията закони лица сред
които попадате и Вие Дами и Господа.

 1. МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ за граждански и политически права
  …………………………………………………………………………………………………
 • Член 4 Точка 1. В момент на извънредна ситуация, при която оцеляването на
  народа е застрашено и официално обявено, държавите – страни по настоящия пакт,
  могат, доколкото това е строго определено от тези изключителни обстоятелства, да
  предприемат мерки, дерогиращи задълженията си по настоящия пакт, при условие че
  тези мерки не са несъвместими с другите им задължения съгласно международното
  право и не предполагат дискриминация основана на раса, цвят, пол, език, религия или
  социален произход.
 • ЧАСТ III – член 7. Никой не може бъде подложен на изтезания или жестоко,
  нечовешко или унизително отношение или наказание. По-специално, забранено е дадено
  лице да бъде подложено на медицински или научен експеримент без неговото свободно
  съгласие.
 1. КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ДОСТОЙНСТВО
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  (В частта биология и медицина). Конвенция за правата на човека и биомедицината
 • Член 1 Страните по настоящата конвенция защитават достойнството и
  идентичността на всички човешки същества и гарантират на всички, без дискриминация,
  зачитане на тяхната цялост и други права и основни свободи по отношение на
  прилагането на биологията и медицината.
  ПРЕДИМСТВО НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВО Член 2. Интересите и
  благосъстоянието на човешкото същество имат предимство пред интереса на
  обществото или науката. ( МА Къде тук се вписва мантрата “ваксинирай се заради
  другите?)
 • Член 5 Процедура, свързана със здравето, може да се извърши само след като
  засегнатото от процедурата лице бъде информирано и то даде свободно съгласие за това.
  На това лице се дава адекватна информация предварително за целта и естеството на
  процедурата, както и за последиците и рисковете от нея. Заинтересованото лице може
  СВОБОДНО И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ.
 • Член 16 ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, НАД КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ
  ИЗСЛЕДВАНИЯ – Изследванията върху дадено лице могат да се предприемат само ако
  са изпълнени всички изброени по-долу условия:
 • няма алтернатива на сравнима ефикасност с човешките изследвания,
 • рисковете, на които е изложено това лице, не са непропорционални на
  потенциалните ползи от научните изследвания, изследователският проект е одобрен от
  компетентния орган след независимо изследване на неговата научна стойност,
  включително значението на изследователската цел и мултидисциплинарната оценка на
  неговата етична приемливост,
 • че лицата, които подлежат на научни изследвания, са информирани за правата си
  и гаранциите, предписани от закона за тяхната защита,
 • че необходимото съгласие, предвидено в член 5, е получено изрично и конкретно
  и е документирано. ТОВА СЪГЛАСИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПО ВСЯКО
  ВРЕМЕ. (ето по тази причина Вие раздавахте онези листчета на които да се подписват,
  че са съгласни да участват в експеримент, а Вие по измамен начин излъгахте гражданите
  да участват в експеримент с предлог превенция Ковид 19 който по научен начин в
  световен мащаб не се установи, но видиш ли има ваксина … )
 • Член 28 ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ Страните по настоящата конвенция гарантират, че
  основните въпроси, произтичащи от развитието на биологията и медицината, подлежат
  на ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ, с оглед на съответните медицински, социални, икономически,
  етични и правни последици, а евентуалното им прилагане подлежи на подходяща
  консултация.
 1. ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БИОЕТИКА И ПРАВА НА ЧОВЕКА, ЮНЕСКО,
  2005 г.
  …………………………………………………………………………………………………………………….
 • Член 3.1 Човешкото достойнство, правата на човека и основните свободи трябва
  да се спазват изцяло.
 • Член 3.2 Интересите и благосъстоянието на индивида следва да имат
  ПРЕОРИТЕТ пред интересите на науката или обществото.
 1. НЮРНБЕРГСКИЯ КОДЕКС
 2. Доброволното съгласие на отделния субект е абсолютно необходимо. Това
  означава, че участникът в изследването:
 • следва да бъдат законно упълномощени да дават съгласие;
 • следва да имат право на свободен избор;
 • трябва да даде съгласие, без да използва срещу него елементи на намеса или
  употреба на сила, измама, преоценка на информация или друга скрита форма на принуда
  или насилие;
 • трябва да притежават достатъчно знания и да разбират същността на
  представената му информация, за да могат да вземат решение за съгласие в контекста на
  достатъчно познания за проучването.
  Последната точка изисква, преди субектът на експеримента да приеме
  положително решение, той да бъде посочен:
 • същността, основните етапи, продължителността и целта на експеримента;
 • методи и средства за провеждане на експеримента;
 • всички неудобства и вреди, които могат да се очакват в разумни граници в хода
  на експеримента;
 • влиянието, което може да бъде упражнено върху психическото или физическото
  здраве на човека в процеса на неговото участие в експеримента.
  Отговорностите и отговорността за получаване на законно съгласие се възлагат на
  всяко лице, което информира, насочва или включва лице в експеримента. Тези лични
  задължения и отговорност за тяхното неизпълнение не могат да бъдат прехвърлени на
  друго лице.
 1. Експериментът трябва да доведе до очакваните плодотворни резултати в полза
  на обществото, които не могат да бъдат получени чрез използване на други методи или
  средства за изследване. Резултатите не трябва по своя характер да бъдат случайни или
  излишни.
 2. Експериментът трябва да бъде разработен и базиран на резултатите от
  предварителни проучвания върху животни и познания за естеството на заболяването или
  други изследователски проблеми, така че очакваните резултати да оправдаят
  провеждането на експеримента.
  4.Експериментът трябва да се провежда по такъв начин, че да се избегне ненужно
  физическо и морално страдание и наранявания.
 3. Експериментът не трябва да се провежда, ако априори има основание да се
  смята, че смъртта може да настъпи или субектът ще понесе необратимо увреждане на
  здравето, водещо до увреждане; освен, може би, онези експерименти, при които лекари,
  които провеждат експеримент, действат като субекти на изследването.
 4. Степента на възприемания риск никога не трябва да надвишава границата,
  определена от хуманитарната значимост на проблема, който експериментът трябва да
  реши.
 5. Трябва да се осигури подходящо обучение и подходящо оборудване, за да се
  защити обектът на експеримента от нараняване, увреждане или смърт.
 6. Експериментът трябва да се провежда само от квалифицирани учени –
  специалисти. Най-високата степен на предпазливост трябва да се упражнява на всички
  етапи от експеримента от тези, които организират или провеждат експеримента.
 7. По време на експеримента лицето-субект трябва да бъде свободно да избира: да
  участва в експеримента до края или докато субектът постигне такова физическо или
  психическо състояние, когато продължаването на експеримента му изглежда
  невъзможно.
 8. По време на проучването отговорният изследовател трябва да бъде готов да
  спре провеждането на експеримента на всеки етап, ако има основателни причини да
  смята, че продължаването на експеримента може да доведе до нараняване, увреждане
  или смърт на субекта на експеримента.
 9. ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ ХЕЛЗИНКИ
  На основание чл.1,ал.3 от КРБ във вр. чл.28 от КРБ Ви приканваме да отмените
  всички заповеди включително и тази от 19.10.2021 г като в противен случай ще
  декларирате престъпление срещу човечеството чрез терористичен акт по заповед на
  чужди сили, СЗО и нейните корпорации в лицето на ООН или накратко Нов Световен
  Ред, GAVI, ЕС. В случай, че не отмените всички заповеди на основание чл.28 във
  вр.чл.12 от НК предприемаме гражданско неподчинение в самозащита на нашите деца,
  семейства, държава и народ. Приканваме полицията, военните, пожарната,
  жандармерията, прокуратурата, съдът точно и ясно да се позоват на коя страна ще
  действат в интерес на собствения си народ и държава или в полза на терористите на
  Новия Световен Ред.
  В случай, че не бъдат отменени заповедите днес 20.10.2021 до 14:00 часа и не бъде
  публично оповестено това по националните медии всички тези действия или
  бездействия считаме за престъпление срещу Републиката. Ние Суверена на Република
  България нареждаме незабавно да се свика Народен Съд като след свикването веднага
  внасяме искова молба като незабавно ще трябва да декларираме за унищожена
  националната сигурност на държавата като припомняме, че Суверена е носител на
  върховната власт на държавата на основание на което ще упражним правото си и
  започваме нареждания за граждански арести.
  20.10.2021
176 Коментара
 1. MonteGeP казва
 2. 3assortment

  3estrangement

 3. 2catalogs

  3stripes

 4. books and dissertation about mafa people

  format for writing dissertation proposals https://professionaldissertationwriting.org/

 5. writing paper help

  medical dissertation writing service https://professionaldissertationwriting.com/

 6. dissertation writing process
 7. dissertation uk help
 8. uk dissertation writing help online

  dissertation abstract example https://dissertationhelpexpert.com/

 9. books and dissertation about mafa people

  thesis and dissertation writing https://accountingdissertationhelp.com/

 10. best dissertation writing services uk

  how long should a dissertation be lse https://examplesofdissertation.com/

 11. help with dissertation writing

  doctoral dissertation help thesis https://writing-a-dissertation.net/

 12. writing a dissertation abstract

  mba dissertation writing services https://bestdissertationwritingservice.net/

 13. dissertation examples

  help with writing dissertation proposal https://businessdissertationhelp.com/

 14. dissertation proposal writing
 15. english dissertation help

  tips for writing a dissertation https://writingadissertationproposal.com/

 16. how long is a dissertation

  electronic engineering dissertation ideas https://dissertationhelpspecialist.com/

 17. uga dissertation

  writing a masters dissertation https://dissertationhelperhub.com/

 18. writing your doctoral dissertation

  uk dissertation writing help quotes https://customthesiswritingservices.com/

 19. AurlieMnen казва

  888 free slots machine
  las vegas world slots free
  aol slots

 20. ShaynaMnen казва

  help dissertation
  buy dissertation online
  writing your doctoral dissertation

 21. JoeteMnen казва

  write a dissertation abstract
  writing your doctoral dissertation
  writing an abstract for a dissertation

 22. ChandaMnen казва

  marketing acknowledgement
  writing a masters dissertation
  dissertation writing service online

 23. AvivaMnen казва

  dissertation help uk
  dissertation express
  masters dissertation

 24. DortheaMnen казва

  tips for writing dissertation
  dissertation writing service online
  medical dissertation writing service

 25. VerieeMnen казва

  doctoral dissertation help thesis
  dissertation data analysis help
  help with dissertation writing

 26. SuzannMnen казва

  medical dissertation writing services
  proposal and dissertation help plan
  help with dissertation

 27. SalliMnen казва

  dissertation plan
  dissertation research and writing
  all but dissertation

 28. italy online casino

  baccarat casino online https://download-casino-slots.com/

 29. DarsieMnen казва

  writing dissertation methodology
  writing dissertation service
  dissertation proofreading services

 30. lucky creek online casino

  foxwood online casino https://firstonlinecasino.org/

 31. golden nugget online casino

  best online casino pa https://onlinecasinofortunes.com/

 32. online casino games win real money

  best casino online usa https://newlasvegascasinos.com/

 33. cesar online casino

  vegas 7 online casino https://trust-online-casino.com/

 34. win real money online casino

  online casino new jersey https://onlinecasinosdirectory.org/

 35. TandiMnen казва

  usa casinos online
  best online casino welcome bonus
  no deposit casino

 36. paradise casino online

  winstar online social casino https://9lineslotscasino.com/

 37. hollywood casino online promo code https://free-online-casinos.net/

 38. MabelleMnen казва

  phd dissertation editing help
  best dissertation help services
  how to write a dissertation

 39. hollywood casino pa online

  casino royale online free https://cybertimeonlinecasino.com/

 40. online real money casino usa https://1freeslotscasino.com/

 41. golden eagle casino online

  caesars online casino nj https://vrgamescasino.com/

 42. speaking rock casino online gambling
 43. parx casino online

  casino online terpercaya https://onlineplayerscasino.com/

 44. TandiMnen казва

  free cash no deposit casino
  best deposit bonus casino
  online casinos with no deposit bonus

 45. online casino echeck https://ownonlinecasino.com/

 46. raging bull casino online
 47. JenneeMnen казва

  dissertation writing help
  dissertation assistance
  defending dissertation

 48. free online casino games for fun

  casino streaming online https://casino8online.com/

 49. AbagaelMnen казва

  blackjack online real money
  win real money online casino
  online casinos for real money

 50. HerminaMnen казва

  essay writing services 2019
  custom dissertation writing
  writing methodology for dissertation

 51. AudreMnen казва

  dissertation paper writing service
  get help with dissertation
  how long is a dissertation paper

 52. ShaylaMnen казва

  best online casino bonus
  bonus casino no deposit
  free casino money

 53. HestiaMnen казва

  doctoral dissertation writing assistance
  dissertation help free
  writing your dissertation in

 54. VerenaMnen казва

  free welcome bonus no deposit
  best casinos online
  best no deposit bonus online casino

 55. DixieMnen казва

  blackjack online real money
  best online casino us
  blackjack real money

 56. LaureenMnen казва

  free welcome bonus
  best us online casino
  online casino free bonus no deposit

 57. FranniMnen казва

  online casino free money
  best no deposit bonus online casino
  no deposit casino games

 58. PearlMnen казва

  online casino free money
  best online casino bonus
  no deposit on line casinos

 59. BobbieMnen казва

  online casinos that pay real money
  online us casinos
  no deposit online casino

 60. LeslieMnen казва

  free casino no deposit
  casino online usa
  deposit casino bonus

 61. download best vpn

  best vpn for computer https://freevpnconnection.com/

 62. uf vpn

  free internet vpn https://shiva-vpn.com/

 63. vpn reviews

  vpn service comparison https://freehostingvpn.com/

 64. HonorMnen казва

  best vpn services 2018
  free ios vpn
  buy vpn router

 65. where to buy vpn router

  anonymous vpn https://ippowervpn.net/

 66. TrudieMnen казва

  online usa casinos
  no deposit casino bonuses
  sign up bonus casino

 67. free vpn apps

  buy express vpn https://imfreevpn.net/

 68. avast vpn service

  best vpn for tor https://superfreevpn.net/

 69. free vpn for netflix

  using vpn to buy crypto https://free-vpn-proxy.com/

 70. free online vpn browser

  buy surfshark vpn https://rsvpnorthvalley.com/

 71. TeddieMnen казва

  hola vpn download free
  hotspot shield vpn
  best vpn free

 72. JaynellMnen казва

  best mobile casinos
  usa casino
  best online bingo

 73. JenneeMnen казва

  vpn provider reviews
  free vpn for netflix reddit
  best vpn service 2022

 74. DulceaMnen казва

  mobile slots
  casino free money
  bovada online casino

 75. JenneeMnen казва

  best vpn browser
  free vpn usa
  which vpn to buy

 76. CarolanMnen казва

  real casino online
  online real money casinos
  casino real money

 77. AshleighMnen казва

  best vpn for apple
  best buy vpn
  free online vpn

 78. FanyaMnen казва

  biggest online casino bonuses
  sign up casino bonus
  free welcome bonus no deposit required

 79. KelseyMnen казва

  vpn best value
  best vpn to change location
  free vpn firefox

 80. CarolinMnen казва

  best online casino
  mobile slots
  casinos sites

 81. LaurellaMnen казва

  vpn gate
  nord vpn reviews
  vpn blocker free

 82. SheelaghMnen казва

  free vpn account
  free mexico vpn
  what is the best vpn service

 83. FifineMnen казва

  casino sites
  usa casinos
  online casino best welcome bonus

 84. SheelaghMnen казва

  vpn buy
  chrome vpn
  buy vpn with bitcoin

 85. FifineMnen казва

  casino online usa
  online casinos real money no deposit
  top online casinos usa

 86. GwenoreMnen казва

  bonus casino online
  best usa casinos
  real casino games online

 87. bareback gay men dating
 88. gay gamer dating sites https://gayedating.com/

 89. gay dating simulator

  gay bear mens dating https://datinggayservices.com/

 90. GladiMnen казва

  gay dating for hung
  gay dating southwest florida
  gay dating southwest florida

 91. date match site

  meet single women online https://freephotodating.com/

 92. JeraleeMnen казва

  naked gay dating
  best free gay dating sites
  chub gay dating

 93. pof (dating website)
 94. meet european singles in usa

  fdating 100 free dating site free https://adult-singles-online-dating.com/

 95. free free
 96. all dating sites in usa
 97. JoannMnen казва

  online dating
  datingnow life
  adult dating married

 98. dating app

  single women darling side https://datingpersonalsonline.com/

 99. online date
 100. dating naked

  victoriasonlinedating https://lavaonlinedating.com/

 101. online marriage sites in usa
 102. KyrstinMnen казва

  gay or bisexual dating
  russia gay dating profiles
  best gay dating sites

 103. lesbian dating apps
 104. single women darling side
 105. JoannMnen казва

  tinder online
  sites online dating
  free local singles login

 106. datijg websites

  best site for online dating https://onlinedatingservicesecrets.com/

 107. BertheMnen казва

  free online dating
  free dating sites no fees
  best dating sites for free

 108. KaitlynnMnen казва

  dating personal ads
  top dating websites
  online free dating service

 109. GladiMnen казва

  gay dating app windows
  discreet gay dating
  whats the best sith for findina a gay dating site

 110. DavinaMnen казва

  dating seiten
  men dating sites
  youwu666

 111. JeraleeMnen казва

  gay fetish dating
  free gay dating east tennessee
  gay dating baton rouge

 112. ChelsaeMnen казва

  dating seiten uster
  free dating sites no payment
  single women local

 113. KyrstinMnen казва

  online gay dating site crossword
  bear gay dating site
  gay dating site crossword

 114. EmaliaMnen казва

  free free
  dating sex
  farmersonly

 115. sx vegas casino online

  ignition casino online chat https://onlinecasinos4me.com/

 116. CasandraMnen казва

  casino no deposit free bonus
  casino online bonus
  online casino real money usa

 117. sugarhouse casino online

  online casino tournaments https://casinosonlinex.com/

 118. KarryMnen казва

  singles online dating
  dating sinulator online
  online dating no info

 119. AmataMnen казва

  real money casino online
  no deposit casino real money
  top online casinos usa

 120. cialis pills for sale казва

  Hello, Neat post. There is a problem with your site in web explorer, could test
  this? IE still is the marketplace chief and a big element of folks
  will miss your great writing due to this problem.

 121. GennieMnen казва

  chat aveneu gay
  dubuque gay guys chat
  boys gay chat

 122. DeeynMnen казва

  gay video chat x4
  gay chat room ontario ca
  dubuque gay guys chat

 123. gay phont chat

  gay pnp free chat denver https://newgaychat.com/

 124. free gay radom web cam chat

  gay video chat private show https://gaychatcams.net/

 125. black gay men phone chat

  whosaguy gay chat room https://gay-live-chat.net/

 126. EmaleeMnen казва

  free gay phone chat lines
  free chat on gay webcam
  gay chat rooms, san diego

 127. gay cam chat roulette

  free mobile gay chat https://chatcongays.com/

 128. gay chat ru=oulette

  free gay chat fcn https://gayphillychat.com/

 129. skype gay chat

  chat gay con camra https://gaychatnorules.com/

 130. gay college chat rooms no cam needed

  gay chat roullrtte https://gaymusclechatrooms.com/

 131. StephineMnen казва

  paginas gay de chat
  asain gay chat phone lines
  gay chat line

 132. RobenaMnen казва

  gay chat
  gay chat lines in atlanta
  gay chat cam chat

 133. RobenaMnen казва

  free gay chat fcn
  gay chat site
  gay chat randome

 134. diabe казва

  Массажер легкий, умещается в длину ладони. Прекрасное средство-супер! В массажной насадке используется натуральный розовый кварц, который обладает способностью снимать напряжение. Кварц прекрасно держит холод, что обеспечивает дренажный эффект. Ролики из розового кварца и нефрита — два самых популярных бьюти-инструмента для массажа лица. Роллер стимулирует ток лимфы, способствует детоксикации и улучшает кровообращение в кожной ткани. Кроме того, роликовые массажеры можно использовать как способ расслабления и снятия напряжения. Да, можно. Для этого Вам необходимо снять насадку и поместить ее в холодильник для тонизирующего эффекта или подогреть под теплой струей воды – для расслабляющего. Ни в коем случае нельзя, чтобы вода соприкасалась с внутренним механизмом. Ароматная пена! Jade ролик помогает изменить внешний вид кожи с помощью нежного массажа лица, он также помогает лимфатической системе, которая является самой важной и основной системой детоксикации организма. Метафизически розовый кварц соответствует сердечной чакре, центру любви и энергии. https://nnnpodcast.com/forum/profile/johannarudduck4/ Использование массажного ролика для разглаживания проблемной кожи способно привести к развитию серьезных проблем в виде распространения по лицу акне, угревой сыпи, розацеи и других заболеваний. Нефрит считается полудрагоценным камнем, из которого делают специальный косметический валик с массажным эффектом. Чудодейственный минерал еще использовали древнекитайские красотки. Сегодня роллерные массажеры из этого материала можно купить по Интернету и использовать в домашних условиях. Они сделаны из розового кварца или зеленого нефрита. На ощупь такие камни прохладные и приятные к телу. Важно, чтобы каждое движение было по массажным линиям от центра лица в разные стороны. Так как процедура не растягивает покров, ее можно делать даже если у вас чувствительная кожа. Ограничений по периодичности массажа лица гуаша нет – разрешено делать его ежедневно. Vitamin6.net 비타민식스

 135. LoreenMnen казва

  fcn gay chat
  gay teens chat
  gay sex cam chat mobile android

 136. HildeMnen казва

  chat with gay thai boys
  gay chat random x4
  free asian chat lines gay

 137. TallouMnen казва

  gay masturbate chat
  gay nude video chat
  gay discord chat

 138. TallouMnen казва

  gay universe men chat
  best free gay chat for curious
  gay chat apps

 139. MarilinMnen казва

  gay guy chat rooms no registration
  free gay video chat
  zoom cams gay sex chat

 140. AdoreeMnen казва

  wed chat gay free
  afree chat gay
  321 gay teen chat

 141. MindyMnen казва

  gay+chat
  gay chat city
  free gay chat line live

 142. MavisMnen казва

  fdating login
  meet me now dating site
  ourtime login uk

 143. GEs казва

  Lovely waterproof mascara, not at all clumpy, lasting ВїQuГ© debemos medir?. Nuestra producciГіn y en general todo lo que tenga que ver con nuestro producto. QuГ© tal funciona, quГ© gusta de Г©l, quГ© no… TambiГ©n es importante analizar la logГ­stica y el funcionamiento interno de nuestra propia marca. Por ejemplo, si todos los departamentos se entienden entre ellos o no. If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the „Complete Orders“ link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We’ll notify you via e-mail of your refund once we’ve received and processed the returned item. MACRENE ACTIVES’ HIGH PERFORMANCE TINTED MOISTURIZER As far as mascaras go, Dior makes some of the best in the biz, and they’re a unanimous fan favorite among the makeup artist and celebrity set, too. As I discovered when I was younger, however, certain Dior mascaras are best suited for certain types of lash goals. Since they are an investment at $30 a pop, it’s important to make sure you’re choosing the best formula to suit your personal mascara preferences. Below, we’ve ranked all of Dior’s mascaras based on ratings and reviews, highlighting each formula’s prized talents—be it curl, volume, length, or a combination of all three. Keep scrolling! Dior’s best-selling mascaras await just below. https://bjimages.ca/community/profile/tyljarred950450/ This universally-flattering shade is the secret wider, brighter, dreamier eyes, and makes every eye color POP! It brings out the gold in hazel eyes, the green in green eyes, the amber in brown eyes and the blue in blue eyes for a brighter, dreamier-looking gaze in seconds! Select a country Although the “best” blue mascara blue eyes makers will always come down to a slight amount of subjectivity, we scoured the web and did our research to find the top brand producing some of the most reliable and widest range of blue mascara blue eyes in the business. If you want the easiest way to measure out your product before you use it, you will probably also like our list. Additionally, if you want more products to add to your collection, a great place to start is our list of the best blue mascara blue eyes on the market.

 144. JuanitaMnen казва

  dating services contact australia
  online dating meet
  best online meeting websites

 145. MaisieMnen казва

  totally free dating site
  singles near me
  dating sites nl

 146. EachelleMnen казва

  international dating
  senior bi log in
  meet local singles free

 147. JoeteMnen казва

  meet singles free
  totally free dating sites near nelson
  dating websites

 148. MarrisMnen казва

  write my essay students
  essay service review
  essay writing service usa

 149. DorolisaMnen казва

  essay writing services recommendations
  history essay writing service
  website for essay writing

 150. hip казва

  The Australian Consumer and Competition Commission (ACCC) is responsible, under the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA), for, amongst other things, enforcing Australian consumer protection laws.  From a gambling perspective, the ACCC monitors compliance by gambling service providers of their obligations under the CCA, including gambling advertising (to ensure the consumer is not being treated unconscionably or unfairly, in breach of the CCA).  It also takes appropriate enforcement action where it deems necessary.  The passing of the Interactive Gambling Act of 2001 saw the online casino market value rise exponentially from zero in the 90s to $800 million in 2010. Currently, more than half of the people in Australia are involved in online casino gambling, making the market value hit the billion-dollar mark. Most gambling regulations in Australia are passed by the states and not the commonwealth parliament. With this in mind, it is evident that some places will have a more extensive online casino presence than others. So, where can one find the best online casinos in Australia? Keep reading this article to find out. https://connershwl420975.blog4youth.com/15705883/online-bitcoin-dice-usa-welcome As we show from the above table, the no deposit free spins bonuses are used by a bigger percentage of casinos in Australia. The chart below shows the percentage of how different types of no deposit casino bonus offers are provided by different casinos in Australia. mir-zhkh.ru community profile casinoen6747285 offers a full range of casino and live casino products including a full suite of proprietary and third-party online games Party Casino NJ online is one of the premier destinations for those seeking online casino gaming in the Garden State. However, it also makes a splash in Pennsylvania. With a large catalog of slot machines, table and live dealer games, it provides players a variety of exciting features. Ongoing promotions provide a great opportunity to boost your bankroll on a daily basis. But it all starts here – Use Party Casino bonus code GDCPARTY when creating your account and enjoy!

 151. MartyMnen казва

  do essay writing services work
  reviews of essay writing services
  write essay service

 152. MerolaMnen казва

  custom essay cheap
  civil service essay
  cheap essay services

 153. AshlenMnen казва

  write my essay service
  can you write my essay
  essay help sites

 154. CharitaMnen казва

  best essay writer
  help me write an essay
  college essay writers

 155. CharitaMnen казва

  the help book essay
  best essay for you
  cheap custom essay

 156. NaniceMnen казва

  national honor society essay help
  cheap essay service
  essay on service

 157. free poker games near me казва

  armor slots viva slots vegas free coins simslots free
  slots slot machine free poker games near me

 158. ChelsaeMnen казва

  buy essay online for cheap
  college essay community service
  writing essays help

 159. PennyMnen казва

  buy college essays online
  service essay writing
  essay writer

 160. TammieMnen казва

  write my essay for cheap
  essay help college
  best essay writing

 161. AntonieMnen казва

  online essay writer
  can i pay someone to write my essay
  custom order essays

 162. RhiamonMnen казва

  essay writing service
  essay writers toronto
  english essay writing service

 163. CharoMnen казва

  custom essay online
  reviews of essay writing services
  i need help writing an essay for college

 164. DronaMnen казва

  write my essay website
  essay writting services
  cheap essay writer

 165. TwylaMnen казва

  custome essay
  essays writing help
  write my essay review

 166. LeilahMnen казва

  analysis essay help
  custom made essays
  best college essay help

 167. CthrineMnen казва

  please help me write my essay
  the help essays
  essay writing service legal

 168. reund казва

  GamblingORB > Casino Spiele > Slots Online > Kostenlose Automatenspiele Bei Spielautomaten kommen Zufallsgeneratoren zum Einsatz. Diese entscheiden, wann welche Symbole auf den Walzen stehen bleiben. Drei Treffer genügen in der Regel für eine Gewinnauszahlung, wobei dies je nach Automat durchaus variieren kann. Kombinationen werden von links nach rechts, teilweise aber auch in beide Richtungen gewertet. Beim Slot spielen richtet sich die Gewinnhöhe nach Art und Anzahl gleicher Symbole sowie nach dem gewählten Einsatz. Den musst du in den Hauptrunden selbst festlegen. Haben Sie die Auflagen erfolgreich gemeistert, dann werden Sie Ihre Errungenschaften als Echtgeld auszahlen lassen können. Die Bonusbedingungen unterscheiden sich selbstverständlich in jedem Automaten Casino voneinander, weshalb wir Ihnen empfehlen, über unsere stets aktuell gehaltenen Testberichte zu allen Aktionen die Information abzurufen. Oft sind es neue, noch unbekannte Online Casinos, wo Sie eine Slot Machine kostenlos spielen können, ohne selbst eine Einzahlung leisten zu müssen. Um gratis Startguthaben effizient nutzen zu können, ist es von enormer Bedeutung, dass Sie sich intensiv mit den Bedingungen des Anbieters auseinandersetzen. Im Casino online Automatenspiele ohne Geld einzahlen spielen ist nur eine Seite der Medaille. https://griffinsiwk421976.izrablog.com/13348226/slot-machines-free Der Slot Book of Ra mit dem Thema des Alten Ägyptens ist in den meisten Novomatic Casinos zu finden. Ihr könnt sogar zuerst den Demomodus spielen, um euch ein Bild von den Auszahlungen und den Sondersymbolen zu machen, ohne eure Bankroll zu riskieren. Jeder Automatenspieler hat andere Interessen und sucht sich entsprechend seiner Vorlieben, einen Slot aus. Bei Novoline Spielautomaten liegt in der Beliebtheitsliste ganz klar Book of Ra weit in Front. Da Sie selbst Roulette spielen können und an einem Jackpot Slot die Möglichkeit haben, millionenschwere Gewinne zu erzielen, genießt die Spielreihe den größten Anklang innerhalb der Fangemeinde von Novomatic Spielen im Netz. Obwohl viele Webseiten mit Novoline kostenlos spielen werben, sind wir jedoch die einzige auf der das wirklich zutrifft. Denn wenn wir von gratis spielen deutsch reden, meinen wir natürlich die Länder Deutschland, Schweiz und Österreich, die auf OC Junkie alle Spiele von Novomatic ohne Anmeldung spielen können.

 169. GinnieMnen казва

  mba essay help
  online essay services
  write my essay website

 170. dag казва

  Jeżeli chodzi o darmowe gry hazardowe siódemki, najlepszym przykładem będzie automat Hot 777, który zawiera wszystkie cechy automatów 777. Autorem gry jest firma Wazdan. Hot 777 składa się ze standardowej planszy o wielkości 3×3 ikon. Istnieje tu 5 ustalonych z góry linii wypłat, w które układają się poszczególne symbole. Dodatkowymi funkcjami slotu są przede wszystkim symbole specjalne, ale również tryb darmowych obrotów czy wszelkiego rodzaju mnożniki do wygranych. Maksymalnie gracz może zdobyć tutaj nagrodę w wysokości 3,100x stawki. W dzisiejszych czasach rozrywka w kasynie na żywo jest kompletnie bezpieczna, ponieważ całość jest starannie sfilmowane, krupier nie posiada szans na łotrostwo, które nie zostanie niezauważone. W konsekwencji należałoby wybrać kasyno, które daje Ci opcję wyboru spośród jak największej ilości gier. Przydaje się jest to zwłaszcza wtedy, kiedy minimalna ilość obrotów przed wypłatą nakładów, jest dosyć wielka. Ta liczba znaczy ilość gier, jaką będziesz musiał rozegrać, zanim wyślesz stwierdzenie o wypłatę kasy. https://kasyno-krzyzowka-28.bloggersdelight.dk/2022/08/26/gry-free-kasyno/ Bet-at- home dba o transparentność informacji, dlatego wszelkie regulaminy i zarządzenia prawne znajdziesz na stronie z łatwością i to w języku polskim. Unibet, Betsson oraz Bet-at-home to jedni z najbardziej znanych bukmacherów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wbrew pozorom jednak, ich legalność jest poddawana w wątpliwość.  Witam. Dostanę darmowe spiny bez depozytu Bet at home to nie tylko zakłady bukmacherskie, ale także poker czy kasyno. Nie brakuje osób, które szukają sposobów na to, by wejść do tego portalu właśnie po to, by zagrać w texas holdem albo spróbować szczęścia na automatach slotowych. I tutaj też dobrej wiadomości nie mamy – do tego wszystkiego jest potrzebna licencja Ministerstwa Finansów, a gier kasynowych nie może oferować w naszym kraju żadna inna marka poza Total Casino od Totalizatora Sportowego.

 171. GinnieMnen казва

  best essay services
  usa essay writing services
  write my law essay

 172. custom papers review казва

  custom writing papers buy papers for college online paper writing services custom papers review

 173. stara казва

  Depois de conferir algumas sugestões de corretoras, há outra importante dica que pode valer ouro: mesmo com todos os recursos de segurança oferecidos pelas empresas, seu portfólio de criptomoedas ainda pode correr riscos. Para os mais precavidos, é sugerido armazenar os ativos nas chamadas hardware wallets, um tipo de dispositivo que funciona como uma carteira inteligente e busca proteger seu conteúdo de invasores de todos os tipos. Mas antes de utilizar qualquer uma delas, é preciso entender o que é bitcoin, como funciona o mercado de criptomoedas e quais os riscos que investir nessa criptomoeda pode oferecer à sua carteira.  “A criação da XTAGE representa um grande marco no avanço do mercado de ativos digitais e em nossa capacidade de oferecer aos investidores maior acesso ao ecossistema emergente. Por meio da parceria tecnológica com a Nasdaq, estamos confiantes de que a XP operará em um mercado de capitais inovador e robusto infraestrutura”, relata. https://rttgunsgear.com/community/profile/vilmawaltman90/ Os seguidores do mercado de criptomoedas já estão cientes que o preço do Bitcoin é influenciado diretamente pelo preço das altcoins, tanto desvalorizando, quanto valorizando. Sendo assim, algumas criptomoedas se destacam, justamente, em razão de sua posição no ranking. (Reuters) – O minério de ferro fechou em queda na bolsa de Dalian nesta quinta-feira, anulando ganhos registrados mais cedo, ao ser pressionado por preocupações com novas restrições da Covid-19 e problemas no setor imobiliário na China, que afetam a demanda por metais ferrosos. O contrato de minério de ferro mais negociado, para entrega em janeiro, na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações com queda de 1,2%, a 675,50 iuanes (97,88 dólares) a tonelada. Conforme aponta a pesquisa mais recente da corretora norte-americana Gemini, quase metade de todos os donos de criptomoedas nos Estados Unidos, América Latina e região Ásia-Pacífico compraram os ativos pela primeira vez apenas em 2021.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече