Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Ултиматум от Партия БНО и Национално Движение „Крумови закони“

ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДО
СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ


На основание чл.33 от Устава на ООН ние Суверена на Република България
ДЕКЛАРИРАМЕ, че над нас и останалите 196 държави член на ООН се извършва
терористичен акт под кодовото название Ковид 19 ДОБРЕ ПЛАНИРАН ПЛАН КОЙТО
Вие обслужвате в интерес на чужди сили известно на обществото в световен мащаб
самоопредели ли се като елит решили видиш ли да създава Нов Световен Ред. Искаме да
Ви припомним, че Р България е Суверенна държава и тук командва Суверена. Това, че
Ви търпяхме толкова време беше за да не се стигне до този момент, но ако ще ни
убивате или превръщате в роби нали разбирате, че няма какво да губим, да Ви
припомним че ни ограбихте тотално, за нас Вие като институции ведно Европейската
Комисия, СЗО и ООН сте едни терористични ОПГ – терористи. И тъй като Вие отдавна
изчерпахте първо търпението така и доверието е тотално изчерпано в порядъка на близо
две години в световен мащаб по нареждане на Световната здравна организация се
извършва най-голямото престъпление срещу човечеството поддържано с корупции като
по измамен начин с предлог „пандемия Ковид 19“ и Вие местните управници в
качеството Ви на Троянски кон чрез измама искате да ни имплантирате-инсталирате
електромагнитен излъчвател имащ за цел да променят хората биологически, но също
така и да бъдат маркирани като стока по патент на Рокфелер. Та кои сте Вие? Целта на
всичко това е заличаването на стария начин на живот и въвеждане на цифров
концентрационен лагер така наречени умни градове и селища. Така в порядъка на две
години ни обгазявате по въздух като ни разболявате с химични препарати с неясен
произход като по медиите се твърди за графенов оксид за да ни изнудите да приемем
препарати набедени за ваксини. В порядъка на близо две години нито една държава не
отчете изолат на SARS – CoV2 потвърдено с Решение № 4 от 14.05.2021 на Проф. д-р
Тодор Кантарджиев. Изнудвате ни да сме консуматори на ПСР тестове когато
изобретателя Кари Мълис обяви, че ПСР теста на не е годен за лабораторно изследване
и маски като с писмо № РД-01-730/27.08.2021 „в заключение ни информирате, че
Министерство на здравеопазването не разполага с документи от научни
изследвания за ползите от маските.“
Чл.52, ал.3 КРБ „Държавата закриля здравето на гражданите …..“, но не и
тогава когато чрез измама, шантаж привежда в изпълнение експеримент насочен към
нашето частично или цялостно унищожение без нашето съгласие чл.1, трето тире от
Нюрнбергския Кодекс „трябва да даде съгласие, без да използва срещу него
елементи на намеса или употреба на сила, измама, преоценка на информация или
друга скрита форма на принуда или насилие;“
Не Ви ли стана ясно, че народите се пробудиха от всички страни и плана “Agenda
2030” няма да се осъществи, а докато Вие Министри, полиция, военни, журналисти –
мисирки, прокуратура, съдии, математици се представяте за лечители вадите на
протест включително и медиците срещу Вашите геноцидни действия за унищожението
на Човечеството по програмата „Ковид-19“ (Бил Гейтс я нарича „Пандемия версия
1.0“, като ще има и 2.0, а COVID e съкращение от Certificate Of Vaccine Identification,
или на български „сертификат за идентификация на ваксина“). Укривате химичния
състав с предлог търговска тайна и инсталирането на електромагнитен излъчвател
имащ за цел да се променят хората биологически, но също и да бъдат маркирани като
стока та сега правите опити да посегнете и на децата. Искаме да припомним, че
търговската тайна не е по-важна от човешкото здраве и живот. Този патент вече
принадлежи на семейство Рокфелер и е част от инициативата „Баркод за цял живот“, с
който се маркират и следят всички живи организми. Това означава, че вече никаква
форма на живот няма да е същата. Просто ни модифицирате ДНК кода за да бъдем
патентовани. Искат да сме тяхна стока. Нещо като животни в обор, които са маркирани
чрез жигосване, чипове и др. методи като няма да имаме нищо, но видиш ли щели сме
да бъдем щастливи. Излиза Сталинка Георгиева и публично заявява че ваксините били
основна икономическа политика, човека е основен ресурс, а Вие тази търговия
наричате устойчиво развитие. Объркали сте робите.
На основание чл.1, ал.2 „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се
осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази
Конституция.“ и ал.3 „Никоя част от народа, политическа партия или друга
организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява
осъществяването на народния суверенитет.“, чл.29 от КРБ, ал.1 „Никой не може да
бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение,
както и на насилствена асимилация.“ и ал.2 „Никой не може да бъде подлаган на
медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.”,
чл. 57, ал.1 „Основните права на гражданите са неотменими.“, ал.2 „Не се допуска
злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или
законни интереси на други.“ и ал.3 „При обявяване на война, на военно или друго
извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването
на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29,
31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37.“
На основание чл.5, ал.1 КРБ „Конституцията е върховен закон и другите
закони не могат да и противоречат.“ Сами разбирате че Заповедите не могат да
противоречат на Конституцията. За да бъде приложима нормата на чл.5, ал.4 КРБ
„Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и
влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната.
Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им
противоречат.“, но не и тогава когато противоречат на основните човешки права и
свободи, право на живот особено когато те са ратифицирани от неоправомощени,
неупълномощени, неоторизирани от съобразени с Конституцията закони лица сред
които попадате и Вие Дами и Господа.

 1. МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ за граждански и политически права
  …………………………………………………………………………………………………
 • Член 4 Точка 1. В момент на извънредна ситуация, при която оцеляването на
  народа е застрашено и официално обявено, държавите – страни по настоящия пакт,
  могат, доколкото това е строго определено от тези изключителни обстоятелства, да
  предприемат мерки, дерогиращи задълженията си по настоящия пакт, при условие че
  тези мерки не са несъвместими с другите им задължения съгласно международното
  право и не предполагат дискриминация основана на раса, цвят, пол, език, религия или
  социален произход.
 • ЧАСТ III – член 7. Никой не може бъде подложен на изтезания или жестоко,
  нечовешко или унизително отношение или наказание. По-специално, забранено е дадено
  лице да бъде подложено на медицински или научен експеримент без неговото свободно
  съгласие.
 1. КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ДОСТОЙНСТВО
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  (В частта биология и медицина). Конвенция за правата на човека и биомедицината
 • Член 1 Страните по настоящата конвенция защитават достойнството и
  идентичността на всички човешки същества и гарантират на всички, без дискриминация,
  зачитане на тяхната цялост и други права и основни свободи по отношение на
  прилагането на биологията и медицината.
  ПРЕДИМСТВО НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВО Член 2. Интересите и
  благосъстоянието на човешкото същество имат предимство пред интереса на
  обществото или науката. ( МА Къде тук се вписва мантрата “ваксинирай се заради
  другите?)
 • Член 5 Процедура, свързана със здравето, може да се извърши само след като
  засегнатото от процедурата лице бъде информирано и то даде свободно съгласие за това.
  На това лице се дава адекватна информация предварително за целта и естеството на
  процедурата, както и за последиците и рисковете от нея. Заинтересованото лице може
  СВОБОДНО И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ.
 • Член 16 ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, НАД КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ
  ИЗСЛЕДВАНИЯ – Изследванията върху дадено лице могат да се предприемат само ако
  са изпълнени всички изброени по-долу условия:
 • няма алтернатива на сравнима ефикасност с човешките изследвания,
 • рисковете, на които е изложено това лице, не са непропорционални на
  потенциалните ползи от научните изследвания, изследователският проект е одобрен от
  компетентния орган след независимо изследване на неговата научна стойност,
  включително значението на изследователската цел и мултидисциплинарната оценка на
  неговата етична приемливост,
 • че лицата, които подлежат на научни изследвания, са информирани за правата си
  и гаранциите, предписани от закона за тяхната защита,
 • че необходимото съгласие, предвидено в член 5, е получено изрично и конкретно
  и е документирано. ТОВА СЪГЛАСИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПО ВСЯКО
  ВРЕМЕ. (ето по тази причина Вие раздавахте онези листчета на които да се подписват,
  че са съгласни да участват в експеримент, а Вие по измамен начин излъгахте гражданите
  да участват в експеримент с предлог превенция Ковид 19 който по научен начин в
  световен мащаб не се установи, но видиш ли има ваксина … )
 • Член 28 ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ Страните по настоящата конвенция гарантират, че
  основните въпроси, произтичащи от развитието на биологията и медицината, подлежат
  на ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ, с оглед на съответните медицински, социални, икономически,
  етични и правни последици, а евентуалното им прилагане подлежи на подходяща
  консултация.
 1. ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БИОЕТИКА И ПРАВА НА ЧОВЕКА, ЮНЕСКО,
  2005 г.
  …………………………………………………………………………………………………………………….
 • Член 3.1 Човешкото достойнство, правата на човека и основните свободи трябва
  да се спазват изцяло.
 • Член 3.2 Интересите и благосъстоянието на индивида следва да имат
  ПРЕОРИТЕТ пред интересите на науката или обществото.
 1. НЮРНБЕРГСКИЯ КОДЕКС
 2. Доброволното съгласие на отделния субект е абсолютно необходимо. Това
  означава, че участникът в изследването:
 • следва да бъдат законно упълномощени да дават съгласие;
 • следва да имат право на свободен избор;
 • трябва да даде съгласие, без да използва срещу него елементи на намеса или
  употреба на сила, измама, преоценка на информация или друга скрита форма на принуда
  или насилие;
 • трябва да притежават достатъчно знания и да разбират същността на
  представената му информация, за да могат да вземат решение за съгласие в контекста на
  достатъчно познания за проучването.
  Последната точка изисква, преди субектът на експеримента да приеме
  положително решение, той да бъде посочен:
 • същността, основните етапи, продължителността и целта на експеримента;
 • методи и средства за провеждане на експеримента;
 • всички неудобства и вреди, които могат да се очакват в разумни граници в хода
  на експеримента;
 • влиянието, което може да бъде упражнено върху психическото или физическото
  здраве на човека в процеса на неговото участие в експеримента.
  Отговорностите и отговорността за получаване на законно съгласие се възлагат на
  всяко лице, което информира, насочва или включва лице в експеримента. Тези лични
  задължения и отговорност за тяхното неизпълнение не могат да бъдат прехвърлени на
  друго лице.
 1. Експериментът трябва да доведе до очакваните плодотворни резултати в полза
  на обществото, които не могат да бъдат получени чрез използване на други методи или
  средства за изследване. Резултатите не трябва по своя характер да бъдат случайни или
  излишни.
 2. Експериментът трябва да бъде разработен и базиран на резултатите от
  предварителни проучвания върху животни и познания за естеството на заболяването или
  други изследователски проблеми, така че очакваните резултати да оправдаят
  провеждането на експеримента.
  4.Експериментът трябва да се провежда по такъв начин, че да се избегне ненужно
  физическо и морално страдание и наранявания.
 3. Експериментът не трябва да се провежда, ако априори има основание да се
  смята, че смъртта може да настъпи или субектът ще понесе необратимо увреждане на
  здравето, водещо до увреждане; освен, може би, онези експерименти, при които лекари,
  които провеждат експеримент, действат като субекти на изследването.
 4. Степента на възприемания риск никога не трябва да надвишава границата,
  определена от хуманитарната значимост на проблема, който експериментът трябва да
  реши.
 5. Трябва да се осигури подходящо обучение и подходящо оборудване, за да се
  защити обектът на експеримента от нараняване, увреждане или смърт.
 6. Експериментът трябва да се провежда само от квалифицирани учени –
  специалисти. Най-високата степен на предпазливост трябва да се упражнява на всички
  етапи от експеримента от тези, които организират или провеждат експеримента.
 7. По време на експеримента лицето-субект трябва да бъде свободно да избира: да
  участва в експеримента до края или докато субектът постигне такова физическо или
  психическо състояние, когато продължаването на експеримента му изглежда
  невъзможно.
 8. По време на проучването отговорният изследовател трябва да бъде готов да
  спре провеждането на експеримента на всеки етап, ако има основателни причини да
  смята, че продължаването на експеримента може да доведе до нараняване, увреждане
  или смърт на субекта на експеримента.
 9. ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ ХЕЛЗИНКИ
  На основание чл.1,ал.3 от КРБ във вр. чл.28 от КРБ Ви приканваме да отмените
  всички заповеди включително и тази от 19.10.2021 г като в противен случай ще
  декларирате престъпление срещу човечеството чрез терористичен акт по заповед на
  чужди сили, СЗО и нейните корпорации в лицето на ООН или накратко Нов Световен
  Ред, GAVI, ЕС. В случай, че не отмените всички заповеди на основание чл.28 във
  вр.чл.12 от НК предприемаме гражданско неподчинение в самозащита на нашите деца,
  семейства, държава и народ. Приканваме полицията, военните, пожарната,
  жандармерията, прокуратурата, съдът точно и ясно да се позоват на коя страна ще
  действат в интерес на собствения си народ и държава или в полза на терористите на
  Новия Световен Ред.
  В случай, че не бъдат отменени заповедите днес 20.10.2021 до 14:00 часа и не бъде
  публично оповестено това по националните медии всички тези действия или
  бездействия считаме за престъпление срещу Републиката. Ние Суверена на Република
  България нареждаме незабавно да се свика Народен Съд като след свикването веднага
  внасяме искова молба като незабавно ще трябва да декларираме за унищожена
  националната сигурност на държавата като припомняме, че Суверена е носител на
  върховната власт на държавата на основание на което ще упражним правото си и
  започваме нареждания за граждански арести.
  20.10.2021
Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече